Psykiske faktorers innflytelse på immunapparatet og immunmedierte sykdommer

Kjeldsen-Kragh J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I løpet av de siste 10-20 årene er det blitt klart at immunapparatet ikke bare forsvarer individet mot potensielt skadelige inntrengere, men det interagerer også aktivt med både nervesystemet og det endokrine system. I dag vet vi at immunkompetente celler har reseptorer for flere hormoner og neurotransmittere, og at det i noen områder av hjernen finnes reseptorer for cytokiner. Dessuten har man i tallrike dyreeksperimentelle undersøkelser indusert immunsuppresjon ved hjelp av klassisk betinging. En rekke in vitro-undersøkelser har vist tegn til svekket immunitet hos personer under akutt eller kronisk stress. Enkelte studier har også gitt mistanke om at kronisk stress kan øke risikoen for infeksjoner og kreft. Omvendt synes forskjellige psykoterapeutiske teknikker å kunne styrke immunforsvaret. Med hensyn til immunmedierte sykdommer vet vi at psykologiske forhold spiller en viktig rolle ved allergisk astma. Ved reumatoid artritt later det til at det er en større opphoping av alvorlige livshendelser forut for sykdomsutbrudd hos seronegative enn hos seropositive pasienter. Prospektive undersøkelser har vist at psykoterapeutisk intervensjon kan bidra til bedring av funksjonsevnen hos pasienter med reumatoid artritt, men det er sjelden at sykdomsaktiviteten reduseres.

Anbefalte artikler