Psykiske faktorers innflytelse på immunapparatet og immunmedierte sykdommer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I løpet av de siste 10-20 årene er det blitt klart at immunapparatet ikke bare forsvarer individet mot potensieltskadelige inntrengere, men det interagerer også aktivt med både nervesystemet og det endokrine system. I dag vet vi atimmunkompetente celler har reseptorer for flere hormoner og neurotransmittere, og at det i noen områder av hjernenfinnes reseptorer for cytokiner. Dessuten har man i tallrike dyreeksperimentelle undersøkelser indusert immunsuppresjonved hjelp av klassisk betinging. En rekke in vitro-undersøkelser har vist tegn til svekket immunitet hos personer underakutt eller kronisk stress. Enkelte studier har også gitt mistanke om at kronisk stress kan øke risikoen forinfeksjoner og kreft. Omvendt synes forskjellige psykoterapeutiske teknikker å kunne styrke immunforsvaret. Med hensyntil immunmedierte sykdommer vet vi at psykologiske forhold spiller en viktig rolle ved allergisk astma. Ved reumatoidartritt later det til at det er en større opphoping av alvorlige livshendelser forut for sykdomsutbrudd hosseronegative enn hos seropositive pasienter. Prospektive undersøkelser har vist at psykoterapeutisk intervensjon kanbidra til bedring av funksjonsevnen hos pasienter med reumatoid artritt, men det er sjelden at sykdomsaktivitetenreduseres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media