Et endret panorama av cerebral parese?

Meberg A, Broch H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I en populasjonsbasert undersøkelse ble cerebral parese diagnostisert hos 110 barn (2,4 per 1000) blant levende fødte med fødselsvekt >= 500 g (N = 45976) i 20-årsperioden 1970-89 (cerebral parese-tilfeller med postneonatal årsak ekskludert). Cerebral parese-insidensen var jevnt fallende fra 2,8 per 1000 i første femårskohort født 1970-74, til 2,0 per 1000 blant barn født 1985-89 (p = 0,17). 15,9% av fallet i cerebral parese-insidensen fra første til siste tiårskohort kunne forklares av fall i raten av lav fødselsvekt (500-2499 g) i populasjonen, fra 4,2% i 1970-79 til 3,8% i 1980-89 (p < 0,05). Neonatal dødelighet falt signifikant fra 7,2 per 1000 i første til 3,9 per 1000 i siste tiårskohort (p < 0,01),og mer enn 50% i alle vektgrupper. Flere barn med cerebral parese født i tiårsperioden 1980-89 ble respiratorbehandlet i nyfødtperioden (13/46; 28,3%) enn cerebral parese-barn fødti tiårsperioden 1970-79 (4/64; 6,3%) (p < 0,01). Resultatene viser motsatte funn av hva andre undersøkelser tradisjonelt har dokumentert (økende cerebral parese-insidens samtidig med økende overlevelse av barn med lav fødselsvekt). Våre data kan indikere et mer integrert mønster for utviklingen av den perinatale omsorg (organisering, intensivbehandling). Forebygging av lav fødselsvekt er en viktig strategi for å forebygge cerebral parese.

Anbefalte artikler