Populasjonsansvar i allmennpraksis

Fjermestad T, Paulsen B Om forfatterne
Artikkel

Tre års erfaringer med fastlegeordning i Norge

Sammendrag


En fastlegeordning har nå vært utprøvd i fire norske kommuner i tre år. Etableringen av listene medførte at noen leger fikk for stor arbeidsbelastning. Erfaringene fra dette vil forhindre tilsvarende problemer ved en eventuell nasjonal innføring av et listepasientsystem. Ventetiden for å komme til lege er redusert, og legens tilgjengelighet på telefon er bedret. Bruk av legevakt er betydelig redusert som følge av bedret akuttmottak hos fastlegene på dagtid. Befolkningen er tilfreds og ønsker fastlegeordning permanent. To tredeler av fastlegene ønsker at ordningen gjøres permanent.

Anbefalte artikler