Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser

Holte H, Kvaløy SO, Engan T, Evensen SA, Mella O, Tangen J-M, Wesenberg F, Wist EA Om forfatterne
Artikkel

Utdrag fra innstilling fra rådgivende gruppe nedsatt av Statens helsetilsyn

Sammendrag


Ny biomedisinsk viten tilfører helsevesenet muligheter for bedret diagnostikk og behandling. Denne utviklingen påfører imidlertid et sterkt presset helsevesen økte utgifter. Økningene i bevilgningene til helsevesenet står ikke i forhold til de økte muligheter. Helsevesenet på sin side må gjøre sitt for å dokumentere at ny og kanskje mer kostbar behandling er bedre enn det som ansees som standardbehandling. Slik viten får vi gjennom utprøvende behandling i godt planlagte protokoller.

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved maligne lidelser er et godt eksempel på lovende høykostmedisin, men der behandlingsmetoden kun i begrenset utstrekning kan ansees som etablert behandling. Det redegjøres for hvordan en faggruppe nedsatt av Statens helsetilsyn september 1993 vurderer høydosebehandlingens plass i kreftbehandlingen i Norge. Særlig blir prinsippene for prioriteringer for utprøvende behandling vektlagt fordi vi mener slike prinsipper også er relevante for utprøvende behandling i andre områder av helsevesenet.

Anbefalte artikler