Blodoverføring og Jehovas vitner - problemstillinger ved livstruende tilstander

Meidell N Knutrud, KongsgaardU Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Blodoverføring til medlemmer av Jehovas vitner som blir foretatt mot pasientenes ønske er, selv på vital indikasjon, et kontroversielt emne, der ulike synspunkter kommer frem både i klinisk arbeid, i faglitteraturen og i massemediene. For å kartlegge norske anestesilegers holdninger til dette problemet fikk alle 430 medlemmer av Norsk anestesiologisk forening tilsendt et spørreskjema som etterlyste retningslinjer på deres sykehus samt egne holdninger vedrørende det å gi blodprodukter ved livstruende tilstander til Jehovas vitner. Vi fikk 248 svar. Av disse oppfattet 67% av anestesilegene som svarte at retningslinjene fra Statens helsetilsyn var uklare. I visse situasjoner ville opptil 79% ha gitt blodprodukter selv der det var klart at pasienten motsatte seg blodoverføring. 67% ville nekte å gi anestesi til et medlem av Jehovas vitner som skulle til elektiv kirurgi hvor stort blodtap var forventet. Bare sju avdelingsoverleger angav at det ved deres sykehus er retningslinjer for hvordan man planlegger anestesi i slike tilfeller.

Anbefalte artikler