Pårørende til psykiatriske pasienter

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ubrukt eller misbrukt ressurs?

  Hvem er de pårørende innen psykiatrien? Er de en ensartet gruppe med like behov? Er de en forsømt gruppe eller envanskelig gruppe å forholde seg til?

  Pårørende innen psykiatrien har ofte vært forstått som foreldrepar til unge mennesker med alvorlig langvarigsinnslidelse. Den pårørende innen psykiatrien kan også være ektefelle eller søsken, samt en gruppe som man mer og merer blitt oppmerksom på - barn av psykisk syke foreldre. Disse ulike gruppene har til tider vært forsømt (1). De hargjerne forskjellige behov og må møtes på ulike måter. Men voksne pårørende til alvorlig syke har mange sammenfallendebehov, slik som behov for informasjon, respekt, interesse og åpenhet. Dette er selvsagte krav, men det er i dagenspsykiatri tallrike eksempler på at vi ikke oppfyller dem.

  I løpet av det siste tiåret har vi i norsk psykiatri begynt å ta våre forsømmelser alvorlig.

  Vi vet at psykoedukasjon, dvs. systematisk opplæring av pårørende om schizofreni, reduserte tilbakefallsfrekvensenmed 50% og var like effektivt som medisiner (2).

  Vi vet også at informasjon om sykdom til pasienter med somatiske lidelser hadde gunstig innvirkning på forløp ogbehandling (3). Det var ingen grunn til å anta at disse forhold ikke også gjaldt psykiatriske pasienter, og disseerkjennelsene ble nedfelt i tre påstander: - Behandlingen virker best når pasienten vet hvordan den skal virke, ogpasienten selv kan medvirke. - Pasienten vet best hvordan han kan samarbeide og medvirke når han vet hva sykdommen erog hva behandlingen går ut på. - Omgivelsene vet best hvordan pasienten kan hjelpes når de vet hvordan sykdommen er.Pasientens nærmeste omgivelser er oftest familien.

  Pårørendearbeid på forskjellige nivåer

  Åpen dag. Slike arrangementer er blitt holdt flere steder i landet den siste tiden. De er av meruforpliktende karakter. Man inviterer åpent, gjerne gjennom dagspressen, til informasjonskvelder på sykehuset ellerpoliklinikken. Temaet er ulike sykdomsgrupper, behandlingsmodeller osv. Der hvor slike arrangementer er blitt holdt,har det vært stor oppslutning, og det er blitt opplevd som meningsfullt og inspirerende. Dette er en fin måte å komme igang med pårørendearbeid på.

  Informasjonskvelder. En mer målrettet arbeidsmodell er å holde informasjonskvelder rettet mot spesiellegrupper. Man kan da invitere pårørende til pasienter med spesielle lidelser. Pasientene skal selv være orientert om sindiagnose og lidelse, og bestemmer i samarbeid med behandlerne hvem som skal inviteres. Pasientene blir selv inkludert iopplegget i den grad tilstanden gjør det mulig. Invitasjonen kan gå til pårørende ved én sykehusavdeling, ved flereavdelinger eller ved et helt sykehus. Man kan ha informasjonskvelder gjerne som en serie på flere hvor man tar oppsykdom, årsak, forekomst og behandling. Der denne modellen er blitt forsøkt, har både pårørende, pasienter ogfagpersoner hatt stort utbytte av kveldene (4). Ofte har målgruppen vært pårørende til unge psykotiske mennesker. Dehar hatt et stort behov for informasjon, og har ofte stått i en vanskelig livssituasjon hvor det forventes at de taklerbåde sykdommen og sine egne reaksjoner uten at de har fått noe faglig hjelp til det. Pårørende opplever at det er mangesom er berørt av sykdommen. Det reduserer ensomheten og gir mulighet til nettverksbygging.

  Psykoedukative grupper. Den mest forpliktende måten å drive pårørendearbeid på er gjennom såkaltpsykoedukativt arbeid. Dette kan foregå med en familie alene eller med flere familier sammen, med og uten pasienten.Man møter da gjerne behandleren eller en annen gruppeleder hver 14. dag over måneder og år, og går systematisk gjennomulike problemområder og drøfter løsningsstrategier. Flere miljøer i Norge begynner å få erfaring med denne typevirksomhet. Systematisk pårørendearbeid har vært utført med hell overfor sykdomsgrupper som schizofreni, mani ogdepresjon samt somatiske lidelser. Det er som nevnt vist at tilbakefallsfrekvensen etter ett år er redusert med mer enn50% (4).

  Pårørendeforeninger

  I kjølvannet av åpne dager og informasjonskvelder kan man invitere pårørende til å danne pårørendeforening og leggeforholdene til rette for slikt arbeid. Da vi hjalp til med danningen av Pårørendeforening for schizofrene i Rogaland,ble gruppen spurt om de ønsket at målsettingen skulle være å være støttegruppe for hverandre, pressgruppe overformyndighetene eller samarbeidsgruppe overfor fagfolk.

  En overveiende del oppgav støttegruppe for hverandre som den viktigste målsettingen. De pårørende innen psykiskhelsevern sliter ofte med en tung og vanskelig hverdag. Det har vært mye uvitenhet og mange fordommer. Hjelp og støttefra både fagmiljø og kommunal helse- og sosialtjeneste har ikke alltid vært den beste. Derfor har det vært godt for demå dele felles erfaringer og være støttegruppe for hverandre. Samtidig er det en erkjennelse av at kunnskap om sykdommener en av de viktigste hjelpemidlene i både det å være til hjelp for sine nærmeste, og for å argumentere for bedrebehandlingstilbud og økte rettigheter for denne gruppen.

  Avdelinger, poster og poliklinikker kan hjelpe til med at pårørende møtes. Vi fagfolk vet om og kjenner depårørende, og mange pårørende har gjennom et langt besøksliv vært på nikk med hverandre. Men de trenger ofte vår hjelpfor å etablere et samarbeid. Avdelingene kan stille lokaler til rådighet og hjelpe til med faglig innhold de førstekveldene. Etter hvert er det vår erfaring at gruppen organiserer seg selv og tar hånd om det praktiske. Etter hvert erdet kanskje de som hjelper oss fagfolk når det skal holdes informasjonskvelder.

  Det er i Norge opprettet en landsdekkende pårørendeforening Landforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) somhar sprunget ut av blant andre Interesseforeningen for pårørende i psyksisk helsevern (IPPH) og Støtteforeningen forschizofrene i Sør-Rogaland.

  Høsten 1995 tok Psykiatrisk Opplysningsfond initiativ til det første landsdekkende pårørendeseminar på Sola. Det var2/3 pårørende og brukere og ca. 1/3 fagfolk til stede. Det ble lagt vekt på både dialog og informasjon.Tilbakemeldingen var udelt positiv. Seminaret var også tenkt for fagfolk som ikke var kommet i gang med å organiserepårørendearbeid. Her kunne man få innblikk i hvordan slikt arbeid fungerte i praksis.

  Avslutning

  Alle tiltak kan brukes og misbrukes. Når det gjelder psykiatrisk opplysningsvirksomhet og psykoedukasjon, er detviktig ikke å fremstå moralistisk, men å ha en åpen inkluderende holdning. Det er viktig ikke å informere for åfraskrive seg ansvar. Det er ikke de pårørende som er eller skal bli behandlere. Pasienten må ikke glemmes ipårørendearbeidet. Pasienten er hovedpersonen, men de pårørende er like viktige!

  Taushetsplikten blir ofte nevnt som et hinder for samarbeid. Vi har ikke lov til å fortelle om fortrolige personligeforhold. Men generell informasjon om sykdommer, lidelse og behandling har vi både rett og plikt til å gi.

  Vi kan ikke lenger innen psykiatrien diskutere om vi skal drive pårørendearbeid eller diskuterehvorfor vi skal gjøre dette, men heller utveksle erfaringer og kunnskaper om hvordan dette arbeidet kangjøres. Med våre kunnskaper om hvor viktig dette arbeidet er, er det nødvendig at vi utvikler rutiner som gjør at detteikke bare blir unntak for enkeltindividet, men standard for alle (5).

  Gerd-Ragna Bloch Thorsen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media