Klexane (enoxaparin) eller Fragmin (dalteparin) som tromboseprofylakse ved hoftekirurgi?

Gjengedal E, Uppheim G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sommeren 1995 bestemte en felles legemiddelinnkjøpskomité for de fire største sykehusene i Oslo etter en anbudsrunde, at man ved samtlige sykehus skulle bruke det lavmolekylære heparinet Klexane (enoxaparin) som tromboseprofylakse. Dette stoffet ble av komiteen ansett for å være bioekvivalent med Fragmin (dalteparin), som er det lavmolekylære heparinet som er mest brukt i Norge. Klexane ble derfor tatt i bruk som tromboseprofylakse ved hofteartroplastikker. På grunn av uakseptabel økning av perioperativ blødningstendens, gikk vi etter å ha operert 18 pasienter tilbake til Fragmin. Vi sammenliknet pasientgruppen som fikk Klexane med en gruppe som fikk Fragmin. Det var signifikant økt sårsiving og sårhematom postoperativt. Hemoglobinverdi ved utskrivning var signifikant lavere i Klexane-gruppen.

40 mg Klexane per dag gav flere blødningskomplikasjoner enn 5000 IE Fragmin hos pasienter som gjennomgikk hofteleddsartroplastikk.

Anbefalte artikler