Oppgavene står i kø

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehuslegers lønns- og arbeidsforhold har vært i fokus på lederplass i Tidsskriftet de siste månedene. Detgjenspeiler landsstyremøtet i Trondheim i oktober 1995 hvor den nåværende ledelse ble valgt, og det mandatsentralstyret fikk derfra.

  Den første og hittil viktigste oppgave har vært forberedelse til, og gjennomføring av forhandlinger om nyhovedtariffavtale og nye særavtaler, som i alle sektorer forfalt 1.5.1996. Det har vært nedlagt et betydelig arbeid istyrende organer, bl.a. av tillitsvalgte ved sykehus og av medlemmer rundt om i landet. Vi skal heller ikke glemme deninnsats som er gjort av vårt sekretariat, og her må det være tillatt å fremheve forhandlingsavdelingen spesielt. Denerfaring, kunnskap og innsatsvilje de har bidratt med, har vært av uvurderlig betydning for den politiske ledelse.

  Når dette skrives vites ikke resultatet, kanskje er det fortsatt ukjent når dette leses. Hvis resultatet blirdårlig, er det på tross av innsatsen. I så fall må vi brette opp ermene, ta nye tak og fortsette kampen til årets måler nådd.

  Normaltariffen

  Oppgavene står i kø. Normaltariffen skal forhandles, og vi må få et resultat omkring de private laboratoriene. Somkjent har Stortinget vedtatt en nyordning som medfører at private laboratorier må forhandle med hvert enkelt fylke dehar hatt oppgaver for. I den forbindelse er takstene tatt ut av de ordinære normaltariff-forhandlinger. Departementethar tolket dette dithen at de ensidig kan fastsette nye takster. Det er i så fall et brudd på tidligere praksis, og ethåpløst system. Hvilken annen bransje får plikt til å levere en vare for en pris som er fastsatt av staten?

  Fastlegeforsøket

  I neste uke er også fastlegeforsøket brakt til ende, etter en tre års forsøksperiode. Resultatet skal nå evalueres,og det skal være en stor konferanse om dette temaet i juni. Helseministeren har allerede signalisert at han erbegeistret for modellen, og har lansert en stortingsmelding våren 1997.

  Innad i Legeforeningen er det et mer nyansert syn. De leger som har deltatt, har gitt uttrykk for rimeligtilfredshet og vil fortsette med ordningen. Legeforeningen har også hatt sin egen evalueringsgruppe. På grunnlag avderes rapport har sentralstyret pekt på en rekke punkter som må avklares før Legeforeningen kan gi sin generellestøtte. Bl.a. har ingen småkommuner vært med i forsøket. Heller ikke har de samfunnsmedisinske arbeidsoppgaver funnetsin plass i en fastlegeordning. Videre må turnuskandidaten innpasses i systemet. Legeforeningen foreslår at det alt fra15.7.1996 i år må etableres en forsøksordning for turnuskandidater i fastlegekommuner. Det må også finnes metoder for ågi mulighet for nye leger å komme inn i et slikt system. Erfaringene fra Danmark er, i så måte, ikke udeltpositive.

  Pasient-lege-forholdet

  Det vil være sannsynlig at en fastlegeordning i allmennmedisin vil styrke pasient-lege-forholdet. Pasienten vilkomme enda mer i sentrum, og det vil være lettere for legen å organisere sin virksomhet omkring arbeidet med denenkelte pasient. Det er kanskje den faktor som gir størst jobbtilfredshet for legen, og, må vi anta, som også tjenerpasienten best. Det er en stor utfordring å finne frem til organisasjonsformer som kan bidra til å settepasient-lege-forholdet i fokus også i sykehus. Legeforeningen har i sitt prinsipp- og arbeidsprogram slått fast at detskal være et mål at innlagte pasienter skal ha en ansvarlig lege.

  Også ledelsesproblematikken må finne sin løsning. Helseministeren nedsetter et utvalg som skal se på organisasjon isykehus. For både pasienter og leger er det særdeles viktig at utvalgets løsning setter pasient-lege-forholdet i fokus.Det er i møtet mellom pasient og lege at diagnosen stilles og behandlingsstrategi velges. Her genereres utgiftene, ogher legges grunnlaget for et godt resultat.

  Medisinsk-faglig ledelse

  Legeforeningen legger nå en strategi for å kunne gi bedre støtte til de kolleger som sitter med medisinsk-fagligledelse, spesielt avdelingsoverlegene. Utvalget som har vurdert ledelsesproblematikken (Mürer-utvalget), har avgitt sininnstilling. Den sendes i disse dager ut til fylkesavdelinger, yrkesforeninger og helsepolitikere. Innstillingen tarfor seg historikk og relevante lovbestemmelser. Kanskje vil mange finne særlig nytte i definisjonene av det overordnetmedisinsk-faglige ansvar.

  Det kan ikke være tvil om at det er blitt vanskeligere å inneha avdelingsoverlegens posisjon. Legeforeningen har etstort ansvar for å bidra til at avdelingsoverlegene gis de beste muligheter for å løse sine mange oppgaver. Gjennom enrekke år har mange fått god utdanning ved Senter for helseadministrasjon og gjennom Medled. Det må vurderes om det ikkeogså er behov for et tilbud som er mer spesifikt innrettet mot avdelingsoverlegens praktiske arbeidsoppgaver.

  Hans Petter Aarseth
  president

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media