Bruk av trombolytika og andre medikamenter ved akutt hjerteinfarkt

Reikvam Å for European Secondary Prevention Study Group Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Data fra alle pasienter utskrevet med diagnosen akutt hjerteinfarkt ved de ti sykehusene i helseregion 1 ble inngående analysert over en to måneders periode. Av alle pasienter (487) fikk 32% trombolytisk behandling, i forhold til dem med definitivt eller mistenkt hjerteinfarkt ved innleggelse var andelen 36%. Trombolytisk behandling ble holdt tilbake først og fremst fordi EKG-indikasjonen ST-hevning og grenblokk forekom bare hos 58%, og fordi forsinkelse fra smertedebut var betydelig hos en stor andel av pasientene. Høy alder reduserte sjansen for å få trombolytisk behandling, og syntes i seg selv i noen grad å fungere som kontraindikasjon. Relative kontraindikasjoner som anamnese på slag og magesår bidrog i liten grad til redusert trombolytisk terapi.

Aspirin ble brukt hos 72% av pasientene i sykehus og aspirin og/eller antikoagulasjonsbehandling hos 87%. Seks måneder etter utskrivning brukte 50% av pasientene aspirin og 32% warfarin. Betablokker ble gitt til 57% av pasientene i sykehus, men i liten grad satt inn i akuttfasen, og etter seks måneder var det fortsatt en like høy andel som brukte betablokker. Nitrater ble mer utstrakt brukt enn betablokkere, og det er indikasjon på økende bruk av angiotensinkonverterende enzym-hemmere i sekundærprofylaktisk øyemed.

Anbefalte artikler