Forskrivning av diazepam 5 mg tabletter i Vestfold i 1989 og 1995

Otterstad HK, Sundene G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En undersøkelse av legers forskrivning av diazepam 5 mg tabletter i Vestfold i 1989 og 1995 viser en reduksjon av forskrivningen med over 30%. Reduksjonen var størst i aldersgruppen 20-29 år og avtok med økende alder. Dette betyr at den økende forskrivning av diazepam med økende alder er blitt forsterket i løpet av perioden.

Den betydelige kjønnsforskjell i forskrivning i aldersgruppene 40 år og eldre har holdt seg konstant. I 1995 forskrev legene 60% mer diazepam til kvinner over 20 år enn til menn i tilsvarende aldersgruppe.

Det er sannsynlig at to faktorer har bidratt til den markerte reduksjon i forskrivning: Legene og fylkeslegen har utarbeidet en felles strategi for å få forskrivningen i Vestfold ned på landsgjennomsnittet. Fylkeslegen har foretatt registreringer av forbruket og gitt hver enkelt lege tilbakemelding om sin forskrivningsrate.

Anbefalte artikler