Behandling av kronisk insomni

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En anbefaling med særlig vekt på eldres problemer

  Sammendrag

  Ved økende alder skjer det endringer i søvnens sammensetning. Hos friske er disse endringene i seg selv sjeldenforbundet med ubehag eller subjektivt behandlingsbehov. Likevel er kronisk insomni vanlig, særlig hos eldre. Symptometkronisk insomni er forbundet med betydelig subjektivt ubehag. Kronisk insomni er også forbundet med betydeligmorbiditet og mortalitet. En rasjonell tilnærming til kronisk insomni må derfor starte med en diagnostisk vurdering.Betydningen av en multifaktoriell forståelse og intervensjon understrekes. En rent symptomlindrende tilnærming er ikkeadekvat, og medfører ofte nedsatt funksjon hos pasienten. Dokumenterte behandlingsalternativer gjennomgås. Det er ettydelig sprik mellom hva som er dokumentert kunnskap og den behandling som vanligvis tilbys pasienter. Det konkluderesmed at flere veldokumenterte behandlingsalternativer finnes, og at det er lite empirisk belegg for den rådendebehandlingsmessige nihilisme.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media