Troverdighetsproblemet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oppslag i mediene den senere tid om legers feilbruk av takster kan ha skapt det inntrykk at mange leger mer ellermindre bevisst lurer til seg penger fra fellesskapet. Det er ikke riktig. Men vi må erkjenne at et fåtall leger harmisbrukt takstsystemet for egen vinnings skyld. Dette tar Legeforeningen sterkt avstand fra. Det er vår plikt åmedvirke til at takstsystemet brukes riktig. Det at aviser skaper sensasjon av slike saker kan Legeforeningen gjørelite eller ingenting med. Det Legeforeningen imidlertid krever er at slike saker blir belyst så saklig som mulig. Deter også i samfunnets interesse at det er åpenhet om hvordan og på hvilken måte legen mottar refusjoner på vegne av sinpasient fra det offentlige. Legeforeningen reagerer også på at flere av sakene fremlegges ensidig av den ene part førendelig sluttvurdering er foretatt. På denne måten kommer mange leger urettmessig i et dårlig lys.Svært fåanmeldelserCa. 7000 leger har til nå blitt kontrollert av Rikstrygdeverket. Det er påpekt forhold hos en del av dem somde må gjøre rede for overfor trygden. Hvis de ikke kan gi en tilfredsstillende forklaring, kan trygden kreve å fåtilbakebetalt en del av de refusjonsbeløpene som er utbetalt. Det tas vanligvis hensyn til de tre siste årene ved sliketilbakebetalingskrav. Dersom trygden mener legen med overlegg har svindlet, blir legen politianmeldt.Datasystemer girriktigere takstbrukMange av de påpekte forhold skyldes misforståelser, eller at legen har gjort feil på grunn av uklartregelverk eller for dårlige kontrollrutiner. Innføringen av datasystemer hos legene vil kunne redusere slikefeilkilder, og det er derfor grunn til å tro at økt bruk av datautstyr vil bidra til en riktigere takstbruk. Det erlaget programvarer for dette formål. Det vil imidlertid være leger som har en praksisprofil som avviker fra denstandardiserte, og dette må det være rom for uten at legen derved blir mistenkeliggjort.Aksjon RiktigTakstbrukRikstrygdeverkets Aksjon Riktig Takstbruk er et tiltak for å få en mer korrekt takstbruk. Dette prosjektet harLegeforeningen støttet. Mange leger tar imidlertid opp med Legeforeningen at de opplever en ensidig fortolking avregelverket som en slitasje i samarbeidsforholdet mellom legene og trygden. Det er den enkelte lege som ved sinefaglige vurderinger legger grunnlaget for de kostnader som pasienten og trygden blir påført ved undersøkelser ogbehandling. Det oppleves av mange leger som vanskelig å finne balansegangen mellom trygdens ensidige fokusering på åspare penger og de økte antall klager til Pasientskadenemnda om feilbehandlinger. Når det blir stadig større avstandmellom pasientene og trygdens syn på hvilken legehjelp og hvilke undersøkelser som er nødvendige, er det legene somkommer i klemme.PraksisutvalgenePraksisutvalget i allmennmedisin og for spesialister har en viktig og vanskelig jobb.De skal vurdere takstbruken, og gi råd til trygden. Noen av sakene de behandler blir omtalt i mediene. Slike saker vilalltid være en svært stor belastning for den eller dem som kommer i søkelyset. Derfor påhviler det Rikstrygdeverket ågi en så fyllestgjørende fremstilling som mulig før saken når offentligheten. Legene i praksisutvalgene skal vite at degjør en viktig jobb for at tilliten til refusjonssystemet og legene skal bestå. De viderefører også en alliansebromellom leger og trygdeetat. Når noen enkeltsaker har kommet skjevt ut i pressen i forhold til realitetene, må ogsåRikstrygdeverket ta sin del av ansvaret. Sakene har mange ganger vært publisert unødvendig tidlig, før realitetene isaken er avklart. Fordi det er godt mediestoff, må en vise særlig aktsomhet for ikke å ramme enkeltpersonerurimelig.SamarbeidLegetakstene har vært og er under stadig omforming. Utvalg arbeider for å forbedre takstsystemet ogutvikle det i henhold til den medisinske utvikling og sykdomspanoramaet i befolkningen. Utviklingen avinformasjonsteknologien vil lette samarbeidet og funksjonaliteten i systemet. Det forutsettes imidlertid et oversiktligog effektivt regelverk som både trygden og legene ser seg tjent med. Det er nå svært viktig å utvikle et godt samarbeidmellom legene og trygdekontorene, og skape den tilliten som systemet må bygge på.

  Harry Martin Svabø
  generalsekretær

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media