Overliggere og reinnleggelser fra en dagkirurgisk enhet

Grøgaard B, Aasbø V, Ræder J Om forfatterne
Artikkel

Erfaringer etter 2411 opererte pasienter

Sammendrag


I en 19 måneders periode ble 2411 pasienter operert ved Dagkirurgisk enhet, Ullevål sykehus. Av disse ble 36 (1,5%) innlagt i sengeavdelingen i løpet av de første 24 timene etter operasjonen. Denne gruppen ble definert som overliggere. Kirurgiske forhold var årsak til 13 av innleggelsene, ti var relatert til anestesi og åtte pasienter ble overliggere på grunn av smerter. Fem pasienter ble innlagt av sosiale årsaker. Én pasient ble reoperert.

24 pasienter (1%) ble innlagt i sengeavdelingen i tidsrommet 24 timer og 30 dager etter dagkirurgisk operasjon. Disse ble definert som reinnleggelser. Innleggelsen skjedde 2-25 dager (gjennomsnitt 7,5 dager) etter operasjonen. Kirurgi (75%), smerter (13%) og anestesirelaterte problemer (9%) var årsakene til reinnleggelsene. Av pasientene som ble reinnlagt ble 12 (50%) operert.

Gastroenterologisk kirurgi resulterte i signifikant flere overliggere (4,1%; p < 0,001) og reinnleggelser (2,2%; p < 0,005) enn øvrig kirurgi, både i absolutte tall og prosentvis.

Pasienter som ble overliggere eller reinnlagt, hadde signifikant lengre operasjonstid (p < 0,001) og anestesitid (p < 0,001) enn øvrige pasienter. Frekvensen av overliggere og reinnleggelser var ikke relatert til pasientenes alder, kjønn eller preoperative helse; vurdert etter klassifisering utarbeidet av American Society of Anesthesiologists (ASA-gruppering).

Anbefalte artikler