Omfang av dagkirurgi

Ræder C Om forfatteren
Artikkel

En spørreundersøkelse blant sykehusdirektører og avdelingsoverleger

Sammendrag


Direktører og generell-kirurgiske avdelingsoverleger ved 34 norske sykehus fikk tilsendt et spørreskjema for å kartlegge omfanget av dagkirurgi og holdninger til å endre omfanget i fremtiden. Det ble spurt om hvordan faglige, økonomiske og administrative faktorer ble vurdert i forhold til omfanget av dagkirurgi. De 88% som svarte, anslo at gjennomsnittlig 24% av alle inngrep ble gjort dagkirurgisk. Det var stor spredning i anslagene, og direktører hadde signifikant høyere anslag enn avdelingsoverlegene ved de samme sykehus. Sentrale lokalsykehus hadde høyest andel dagkirurgi, sentral- og universitetssykehus lavest. Av dem som svarte, syntes 64% at andelen var lavere enn ønskelig, og 52% hadde planer om å øke omfanget. De fleste som svarte, mente at både hensyn til pasientene, økonomi og administrative forhold tilsa et økt omfang av dagkirurgi.

Anbefalte artikler