Tema: Epilepsi
NO IMAGE
26.06.2003
Epilepsiene er sykdommer der det er tendens til tilsynelatende uprovoserte anfall med primært utgangspunkt i hjernen ( 1 ). Det er derfor alltid nødvendig å lete etter årsak og vurdere mulighetene...
NO IMAGE
12.06.2003
Epilepsi er en av de aller vanligste nevrologiske tilstander hos kvinner i fertil alder. Prevalensen av epilepsi hos gravide ved termin er 3 – 5 per 1 000, hvilket betyr at ca. 200 kvinner med...
NO IMAGE
12.06.2003
Selv om epilepsi opptrer omtrent like hyppig hos begge kjønn, har kvinner en rekke kjønnsspesifikke problemer. I første rekke gjelder dette forhold knyttet til graviditet og fødsel (omtalt i egen...
NO IMAGE
28.05.2003
Status epilepticus er oftest definert som vedvarende eller gjentatte epileptiske anfall som varer over 30 minutter. Ved gjentatte anfall er det mangelfull restitusjon mellom dem. Alle typer...
NO IMAGE
28.05.2003
Sammenhengen mellom alkohol og epileptiske anfall ble observert allerede av Hippokrates ( 1 ). Huss introduserte i 1849 begrepet kronisk alkoholisme, og viste at det etter langvarig alkoholmisbruk...
NO IMAGE
28.05.2003
I løpet av de siste ti år er sju nye antiepileptika blitt markedsført i Norge. Disse har ulike virkningsmekanismer, bivirkningsprofiler og farmakokinetiske egenskaper og har foreløpig ikke funnet sin...
NO IMAGE
28.05.2003
Epilepsy lies in the borderland between what is understood conventionally as a province of psychiatry and a province of neurology T.A. Betts ( 1 ) Ved nevrologiske lidelser generelt, og ved epilepsi...
NO IMAGE
15.05.2003
Et epileptisk anfall er en forbigående hjernefunksjonsforstyrrelse som skyldes en patologisk hypersynkron aktivering av hjerneceller ( 1 ). Epilepsi defineres som en tendens til gjentatte epileptiske...
NO IMAGE
15.05.2003
Insidensen av epilepsi er høyest i de to første leveårene og synker siden gjennom oppveksten. Den kumulative risiko for å få epilepsi som barn (0 – 15 år) er ca. 1 %. Prevalensen stiger med økende...