Tema: Arbeidsmedisin
NO IMAGE
11.09.2003
I 1990 ble det i Tidsskriftet rapportert erfaringer fra behandling av 18 pasienter innlagt med strømskade over en tiårsperiode ved et stort sentralsykehus i Norge ( 1 ), og i det neste decennium ble...
NO IMAGE
11.09.2003
I årene 1998 – 2000 mottok Direktoratet for brann- og elsikkerhet henholdsvis 60, 50 og 71 meldinger om ulykker med elektrisk årsak, hvorav fem dødsulykker ( 1 ). Arbeidstilsynet mottok i samme...
NO IMAGE
11.09.2003
Etter at loven om obligatorisk yrkesskadeforsikring ble innført, er det rapportert økning av antall meldte skader til forsikringsselskaper, fra cirka 900 i 1991 til over 4 000 i slutten av 1990-årene...
NO IMAGE
28.08.2003
Blant menn i 50-årsalderen er dødeligheten betydelig høyere enn i foregående aldersgrupper, uførepensjoneringen øker, kronisk sykelighet blir mer utbredt og flere vurderer egen helsetilstand som...
NO IMAGE
28.08.2003
Anleggsarbeidere, og spesielt tunnelarbeidere, er eksponert for en rekke kjemiske substanser som støv, dieseleksos, kvarts, oljetåke, nitrogendioksid og karbonmonoksid ( 1 ). Helseplager i...
NO IMAGE
14.08.2003
Ulykker og vold er en viktig årsak til uførhet og død. Arbeidsulykker rammer ofte unge mennesker og fører derfor til en forholdsvis stor reduksjon i forventet antall leveår. Siden 1990 er det årlig...
NO IMAGE
14.08.2003
Kunnskapen om hvor stor andel av forekomsten av forskjellige sykdommer som har mulig eller sikker relasjon til påvirkninger i arbeid er mangelfull ( 1  –  4 ). Ved levekårsundersøkelsen i 2000 ( 5 )...
NO IMAGE
14.08.2003
Arbeidstilsynet har ansvar for å undersøke omstendigheter rundt arbeidsulykker. Hensikten er å forebygge nye ulykker og avdekke eventuelle lovbrudd. Det publiseres også arbeidsskadestatistikk ( 1 )...