Susanne Kroon

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Susanne Kroon

Sonali Rathour Hansen, Susanne Kroon
14.02.2008
Allergisk kontakteksem er en T-cellemediert immunrespons, ofte betegnet som en type 4-allergi. Haptener i huden blir transportert og presentert av langerhanske celler for CD4- og CD8-positive T-...
Sonali Rathour Hansen, Susanne Kroon
14.02.2008
Allergic contact eczema is a T cell-mediated immune response, often referred to as a type IV allergy. Haptens in the skin are transported by Langerhans cells and presented to CD4 and CD8 positive T...
Sonali Rathour Hansen, Carsten Sauer Mikkelsen, Susanne Kroon
21.01.2011
Systemisk behandling, oftest med tetrasykliner, gjerne i kombinasjon med lokalbehandling, er nødvendig ved moderat til alvorlig akne. Ved manglende effekt, særlig ved alvorlig og arrdannende sykdom,...
Sonali Rathour Hansen, Carsten Sauer Mikkelsen, Susanne Kroon
21.01.2011
Systemic treatment, usually with tetracyclines, often in combination with local treatment, is necessary in moderate to severe acne. If this has no effect, especially with severe and scar-forming acne...
Carsten Sauer Mikkelsen*, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon
07.01.2011
Local treatment of acne vulgaris is particularly relevant in mild and moderate cases. In cases of comedoacne, local retinoids, for example adapalene, are recommended, because of the keratolytic...
Carsten Sauer Mikkelsen, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon
07.01.2011
Lokalbehandling av acne vulgaris er særlig aktuelt ved mild og moderat sykdom. Ved komedoakne anbefales lokale retinoider, for eksempel adapalen, på grunn av disse midlenes keratolytiske egenskaper...
Carsten Sauer Mikkelsen, Sonali R. Hansen, Susanne Kroon
04.02.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 33 – 4 På side 33 tredje spalte, linje 20, skal det stå: Ansiktet bør renses med et rensemiddel med pH omkring 6,5 morgen og kveld samt etter fysisk belastning …...