Steinar Skrede

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Skrede

Steinar Skrede
27.05.2019
Tilsyn av sykehusene sin sepsisbehandling har ført til forbedringer, men mye gjenstår. Statens helsetilsyn gjennomførte i 2016–18 tilsyn av sepsisbehandlingen i akuttmottak i hele landet, det hittil...
Olav Dalgard, Steinar Skrede
03.12.2009
Avdelingsdirektør Aavitsland ved Statens folkehelseinstitutt konkluderer i en leder i Tidsskriftet nr. 16/2009 at opiatavhengige stort sett ikke bør få behandling for hepatitt C-virusinnfeksjon ( 1...
Steinar Skrede, Haakon Sjursen, Claus Ola Solberg
20.11.2001
Akutt bakteriell meningitt er en akutt infeksiøst betinget inflammasjon i pia og arachnoidea. Infeksjonen griper imidlertid ofte over på hjernen, subcortex og de perifere nervene og forårsaker...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
IVDUs are particularly prone to infectious endocarditis, with a lifetime incidence of 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Among the estimated 8 200 to 11 500 IVDUs living in Norway ( 3 ), there are indications of an...
Tor Henrik Tvedt, Silje Orstad, Steinar Skrede
08.09.2015
En kvinne i 80-årene med transformert follikulært lymfom var under cellegiftbehandling med rituksimab, cyklofosfamid, doksorubicin og bleomycin med vekstfaktorstøtte. Hun ble innlagt i nøytropen fase...
Olav Dalgard, Zbigniew Konopski, Franziskus Johannes Bosse, Berit Nordstrand, Per Sandvei, Lars Karlsen, Jon Florholmen, Astrid Elisabeth Rojahn, Rune Almaas, Steinar Skrede, Arne Nørgaard Eskesen, Bjørn Myrvang
07.01.2011
Kronisk hepatitt C-virus (HCV)-infeksjon er et globalt helseproblem. Verdens helseorganisasjon anslår at 170 millioner mennesker er infisert ( 1 ). I Norge er prevalensen av antistoff mot hepatitt C-...
Jon Birger Haug, Dag Berild, Bjørn Blomberg, Johan N. Bruun, Hans K. Flaatten, Rafael Alexander Leiva, Steinar Skrede, Dag Torfoss, Øystein Undseth
20.08.2013
Det er mindre grunn enn noensinne til en avvikling av det «norske» sepsisregimet for pasienter i intensivavdelinger, slik Nordøy & Laake tar til orde for i Tidsskriftet nr. 10/2013 – hvor de...
Steinar Skrede, Siri Tandberg Nygård, Nina Langeland, Hans K. Flaatten
20.08.2013
I et innlegg i Tidsskriftet nr. 10/2013 retter Nordøy & Laake kritikk mot at man i de kommende nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten anbefaler at...
Ingrid Miljeteig, Steinar Skrede, Jørund Langørgen, Rune Haaverstad, Ola Jøsendal, Haakon Sjursen, Ole Frithjof Norheim
07.05.2013
Pasienter som injiserer medikamenter og illegale rusmidler er ekstra utsatt for infeksiøs endokarditt, med en livstidsinsidens på 1 – 11 % ( 1 , 2 ). Det antas at det er mellom 8 200 og 11 500...