Nils-Einar Kløw

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nils-Einar Kløw

Martin Sommer, Nanna von der Lippe, Nils-Einar Kløw, Aud Høieggen
06.05.2019
Takk til Arnt Jacobsen og medarbeidere for kommentarer. Blant våre 13 pasienter fulgt og behandlet ved Ullevål sykehus har to pasienter vært normotensive uten behov for antihypertensiv medikasjon i...
Martin Sommer, Nanna von der Lippe, Nils-Einar Kløw, Aud Høieggen
19.02.2019
Fibromuskulær dysplasi rammer muskulaturen i små og middelsstore arterier. Tilstanden har ukjent etiologi og sees hyppigst hos middelaldrende kvinner, men kan ramme begge kjønn i alle aldre. Ved...
Tone Enden, Nils-Einar Kløw, Per Morten Sandset
22.06.2006
Trombolytisk behandling ved proksimal dyp venetrombose gir sannsynligvis redusert risiko for posttrombotisk syndrom sammenliknet med antikoagulasjonsbehandling. Det er vist at systemisk trombolytisk...
Ragnhild Marie Undseth, Nils-Einar Kløw, Pavel Hoffmann
20.05.2004
Punksjonskomplikasjoner etter en karintervensjon er vanlig, og består oftest av mer eller mindre uttalt subkutan blødning. Dette kan gi smerter, tyngdefornemmelse, blålig misfarging og en palpabel...
Dag Paulsen*, Nils-Einar Kløw, Bjørn Lien, Per Fauchald
20.11.2001
Indikasjon for behandling av nyrearteriestenoser kan være renovaskulær hypertensjon, iskemisk nyresykdom eller forebygging av fremtidig nyresvikt. Det er flere behandlingsalternativer for aktuelle...
Nils-Einar Kløw, Branimir Draganov, Ingrid Os
10.06.2001
Metformin er et av flere perorale antidiabetiske medikamenter. Stadig flere diabetikere benytter nå metformin pga. god lipidprofil og gunstig effekt ved økt insulinresistens. En gjennomgang av...
Arild Mangschau, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Sindre Stavnes, Carl Müller, Magne Brekke, Nils-Einar Kløw
10.03.2001
De siste ti årene har det knyttet seg stor interesse til om man med akutt angioplastikk kan oppnå bedre resultater enn med trombolyse ved behandling av akutt hjerteinfarkt både med hensyn til...
Nils-Einar Kløw, Bjørn Bendz, Jan Eritsland, Pavel Hoffman, Sindre Stavnes, Knut Haakon Stensæth, Edmund Søvik, Magne Brekke, Arild Mangschau
10.03.2001
Koronar ballongdilatasjon ved akutt transmuralt hjerteinfarkt har vært utført i mange år internasjonalt, og man begynner nå å få resultater som gjør det mulig å sammenlikne dette med den vanligste...
Eigil Fossum, Bilal Ata, Jan Eritsland, Nils-Einar Kløw, Arild Mangschau
11.09.2003
Akutt hjerteinfarkt er en hyppig forekommende akuttmedisinsk tilstand, og det foreligger god dokumentasjon for reduksjon av morbiditet og mortalitet ved trombolytisk behandling ( 1 ). Nytten av...
Jarle Tor Rørvik, Nils-Einar Kløw
09.08.2011
The research efforts undertaken by Norwegian radiologists are limited in volume and fragmented in character. The funding is limited, and there are few relevant research training courses available...
Tone Enden, Per Morten Sandset, Nils-Einar Kløw
29.05.2012
In cases of extensive deep vein thrombosis, supplementary treatment with catheter-directed thrombolysis can reduce the number of cases of post-thrombotic chronic leg problems. We therefore believe...
Jan Sigurd Røtnes, Margunn Aanestad, Bjørn Edwin, Nils-Einar Kløw, Trond Buanes
10.06.2000
Ullevål sykehus har som regionsykehus i Helseregion Øst vært en pådriver i etableringen av et regionalt helsenett. I arbeidet med strategiplanen ble det lagt stor vekt på å kunne overføre bevegelige...
Geir Øystein Andersen, Jan Eritsland, Reidar Bjørnerheim, Nils-Einar Kløw, Alf Jonassen, Arild Mangschau
19.05.2005
Akutt reperfusjonsterapi har ført til betydelig reduksjon av sykelighet og dødelighet ved akutt hjerteinfarkt de siste 15 årene ( 1 ). Forekomsten av kardiogent sjokk har likevel vært tilnærmet...
Anders M. Hager*, Nils-Einar Kløw, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Johann Baptist Dormagen
19.05.2005
Milten er det organet som skades hyppigst ved stumpe buktraumer ( 1 ). Senblødning er en fryktet komplikasjon. Pseudoaneurismer (e-fig 1) dannes som følge av intraparenkymal karskade og...
Jan Eritsland, Nils-Einar Kløw, Arne Westheim, Bjørn Bendz, Arild Mangschau
03.11.2005
Mortaliteten ved akutt hjerteinfarkt øker med alderen ( 1 , 2 ). Hos mennesker over 75 år er både forekomst av flerkarssykdom i koronararteriene og tilstedeværelse av andre, kompliserende sykdommer...
Anders M. Hager, Nils-Einar Kløw, Christine Gaarder, Pål Aksel Næss,, Jean Baptist Dormagen
16.06.2005
Pseudoaneurisme ved miltskader Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1337 I ovennevnte artikkel i nr. 10/05 tabell 1 er < og > forbyttet. Riktig oppsett skal være: Tabell 1 Skadegradering. Karskade...
Anne Negård, Tryggve Storås, Arne Borthne, Nils-Einar Kløw
17.11.2005
Røntgen tynntarm med sonde har hittil representert gullstandard for radiologiske undersøkelser av denne kroppsdelen, men det er viktige begrensninger med metoden. Den gir god fremstilling av...
Aslak Aslaksen, Roar Pedersen, Pål Bache Marthinsen, Nils-Einar Kløw
20.05.2011
Teleradiologi innebærer overføring av radiologisk bildemateriale fra ett sted til et annet for gransking og konsultasjon. Norsk radiologisk forening nedsatte i 2009 en gruppe for å se på muligheter...
Jarle Tor Rørvik, Nils-Einar Kløw
09.08.2011
Norske radiologer driver lite og fragmentert forskning. Finansieringen er svak, og det er få relevante forskerkurs. Kun 6 % av radiologene i Norge har doktorgraden. Norsk radiologisk forening (NoRaFo...
Tone Enden, Per Morten Sandset, Nils-Einar Kløw
29.05.2012
Ved omfattende dyp venetrombose kan tilleggsbehandling med kateterbasert trombolyse gi færre kroniske plager i beinet. Derfor mener vi at voksne med akutte tromboser i bekkenet og øvre del av låret...