Lars Bø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Bø

Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
10.06.2021
Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 723–6. I Tidsskriftet nr. 8/2021, s. 724 skal det i tabellhodet i Tabell 1 stå: Reduksjon av attakker i fase III-studier (6) , Administrasjon (6) , Egnet ved...
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
19.05.2021
High-efficacy therapy from the time of diagnosis substantially improves the prognosis for multiple sclerosis. The national guidelines on MS nevertheless recommend less effective therapy for many...
Trygve Holmøy, Gro Owren Nygaard, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
10.05.2021
Potent behandling fra diagnosetidspunktet bedrer prognosen betydelig ved multippel sklerose. Nasjonal faglig retningslinje anbefaler likevel mindre effektiv behandling for mange pasienter, og må...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen, Lars Bø
07.05.2020
Patients with multiple sclerosis are often treated with immunosuppressants and frequently have comorbidities or functional decline. They may therefore be at increased risk of a serious course of...
Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen, Lars Bø
29.04.2020
Pasienter med multippel sklerose behandles ofte med immunsuppressive medisiner og har ofte funksjonssvikt eller andre sykdommer. De kan derfor ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 hvis de...
Trygve Holmøy, Lars Bø
30.03.2020
Bedre legemidler og mer aktiv bruk av disse har bedret prognosen ved MS betydelig. Tidlig behandlingsstart mer enn halverer risikoen for å utvikle progressiv sykdom. Med de mest effektive preparatee...
Jana Midelfart Hoff, Mauran Dhayalan, Anna Midelfart, Ane Roushan Tharaldsen, Lars Bø
16.08.2019
Multiple sclerosis can give rise to signs and symptoms from the entire nervous system, including visual impairments. Visual impairments often go unreported because they are not obvious to patients,...
Jana Midelfart Hoff, Mauran Dhayalan, Anna Midelfart, Ane Roushan Tharaldsen, Lars Bø
02.08.2019
Multippel sklerose kan gi symptomer og tegn fra hele nervesystemet, inkludert synsforstyrrelser. Ofte forblir slike synsforstyrrelser underkjent fordi de ikke er åpenbare for pasienten og legen må...
Trygve Holmøy, Kjell-Morten Myhr, Lars Bø
09.12.2014
Vi mener Sigbjørn Rogne gir et feilaktig bilde av at norske nevrologer ikke ønsker å tilby cytostatika-behandling med autolog stamcelletransplantasjon (HSCT) til pasienter med multippel sklerose (MS...