Just Haffeld

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Just Haffeld

Harald Siem, Just Haffeld, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen
06.09.2011
Global health concerns us all. It is a matter of the human worth of poor and rich alike. There is growing interest in global health both at home and abroad. Books and articles on global health are...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
Global helse er et system under press fra mange hold. De tradisjonelt innflytelsesrike aktørene, som WHO, opplever sine posisjoner truet. Nye aktører med utspring i sivilsamfunn og mellomstatlige...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen, Berit Schei
20.09.2011
The global health system is under pressure from many sides. The traditionally influential actors, such as WHO, see their positions as threatened. New actors based in civil society and...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Torvid Kiserud, Sverre O. Lie
20.09.2011
The balance of power between international health actors has changed considerably during the last 20 years. An increase in the number of actors has complicated the coordination of global health...
Asbjørn Eide, Just Haffeld, Ole Frithjof Norheim
18.10.2011
The right to health is included in international human rights conventions. The UN monitors national implementation, while the resources targeted at health measures by the member states are allocated...
Just Haffeld, Harald Kristian Heggenhougen, Torvid Kiserud, Sverre O. Lie
20.09.2011
Maktforholdet mellom internasjonale helseaktører har endret seg dramatisk de siste 20 årene. Et økende antall aktører har vanskeliggjort koordineringen av det globale helsearbeidet. I denne...
Just Haffeld
18.02.2011
Helsetilstanden til verdens fattigste kan avhjelpes gjennom en global helsekonvensjon. Det er klare svakheter i det eksisterende internasjonale rammeverket for å sikre helsen hos klodens mest...
Asbjørn Eide, Just Haffeld, Ole Frithjof Norheim
18.10.2011
Retten til helse er inkludert i internasjonale konvensjoner. FN overvåker den nasjonale gjennomføringen, men statenes ressurser til helsetiltak er svært ulikt fordelt. Spørsmålet om globalt medansvar...
Harald Siem, Just Haffeld, Sverre O. Lie, John-Arne Røttingen
06.09.2011
Global helse angår oss alle. Det dreier seg om menneskeverd for fattig og for rik Det er økende interesse for global helse både her hjemme og ute. Sentre, studier, bøker og artikler om global helse...
Unni Gopinathan, Ann Louise Lie, Just Haffeld, Harald Siem
17.04.2012
Internasjonale politiske forhandlinger og økonomiske avtaler kan påvirke nasjonale helsesystemer i negativ eller positiv retning. Universitetet i Oslo har i samarbeid med The Lancet og Harvard Global...