Jan Olav Aaseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Olav Aaseth

Jan Alexander, Urban Alehagen, Jan Olav Aaseth
23.11.2020
Selenium concentration in serum is determined at a few major clinical chemistry laboratories in Scandinavia. Indications for testing are suspected selenium deficiency or toxicity. It is 40 years...
Jan Alexander, Urban Alehagen, Jan Olav Aaseth
23.11.2020
Bestemmelse av selenkonsentrasjon i serum gjøres ved enkelte større klinisk-kjemiske laboratorier i Skandinavia. Indikasjonen for undersøkelsen er mistanke om selenmangel eller -forgiftning. Det er...
Jan Olav Aaseth, Marte Kvittum Tangen, Jan Otto Beitnes
20.03.2001
Ved behandling med tiaziddiuretika kan det utvikles alvorlige elektrolyttforstyrrelser. Tiaziddiuretika registrert i Norge inneholder virkestoffene bendroflumetiazid, hydroklortiazid eller...
Anne Kristin Møller Fell, Randi Eikeland, Jan Olav Aaseth
23.08.2016
In the 1970s, a woman who was then in her thirties contacted her doctor with intermittent respiratory ailments, increasing fatigue, agitation and visual disturbances. She developed a complex array of...
Anne Kristin Møller Fell, Randi Eikeland, Jan Olav Aaseth
23.08.2016
I 1970-årene kontaktet en kvinne som da var i 30-årene lege på grunn av intermitterende luftveisplager, økende tretthet, uro og synsforstyrrelser. Hun utviklet et sammensatt sykdomsbilde med...