Hans Petter Aarseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Petter Aarseth

Hans Petter Aarseth
10.08.2002
Jeg trodde ikke jeg skulle oppleve at Jon Henrik Laake beklager at norske langtidsutdannede i offentlig sektor, deriblant leger, får et godt lønnsoppgjør. For det er jo det han gjør i sitt...
Hans Petter Aarseth
30.05.2001
Fem år etter avslutningen av forsøksperioden innføres fastlegeordningen i disse dager i så godt som alle landets kommuner. Det har vært heftig debatt innad i Legeforeningen og i de politiske miljøer...
Hans Petter Aarseth
30.09.2001
Legeforeningen må gjøre noen viktige veivalg. Det viktigste er nettopp det Henrik Hofgaard peker på: Skal Legeforeningen fremstå som en samlet profesjonsforening med forankring i faget, eller skal vi...
Hans Petter Aarseth
10.08.2001
En kommentar jeg skrev til Stortingsmelding nr. 43 (1999 – 2000) Om akuttmedisinsk beredskap i Tidsskriftet nr. 16/2001 (1) har ført til en del henvendelser fra kolleger engasjert i prehospital...
Hans Petter Aarseth
30.09.2001
Selv om bruken av tobakk er gått ned i Norge siden 1970-årene, har likevel antall dagligrøykere stagnert. Det er en tendens til at en økt andel helt unge røyker, særlig jentene. Norge har vært et...
Hans Petter Aarseth
10.08.2001
Anna Midelfart tar opp et viktig og vanskelig problem. Det er en selvfølge at Legeforeningen må ha som mål å gi kvinnelige leger like muligheter til spesialistutdanning og samme trygghet i...
Hans Petter Aarseth
30.08.2001
Legeforeningen har gjennom lengre tid drevet systematisk kvalitetsforbedringsarbeid. De siste ti årene har dette for en stor del vært finansiert gjennom fondene for kvalitetsforbedring, mens det...
Hans Petter Aarseth
10.08.2001
Helseminister Tore Tønnes meget ambisiøse fremdriftsplan for sykehusorganiseringen er i rute. Det siste som ble gjort før sommerferien var å fastsette lokaliseringen av de regionale helseforetakene...
Hans Petter Aarseth
30.11.2001
Akademikerne ble dannet for fire år siden av fem «store» foreninger med 5 000 til 35 000 medlemmer. Stemmevektingen i Akademikernes forskjellige organer ble tilpasset deretter. Nå er det 15...
Hans Petter Aarseth
10.05.2001
Helseministeren er i rute med sykehusreformen. Odelstingsproposisjon nr. 66 (2000–2001) Om lov om helseforetak m.m. passerte statsråd 6. april og forutsettes behandlet i Stortinget før sommerferien...
Hans Petter Aarseth
10.02.2001
Fra 1. januar er legeloven opphevet og vi har fått en ny lov om helsepersonell. I denne er plikter og rettigheter til 28 forskjellige autoriserte helsepersonellgrupper lagt på plass. En første tanke...
Hans Petter Aarseth
30.03.2001
Samtidig har vi også et behov for å samle opplysninger om flere personer både for å kunne vurdere det vi gjør og for å generere ny kunnskap. For slike formål opprettes helseregistre og...
Hans Petter Aarseth
10.11.2001
Landsstyremøtet i Sandefjord ble den nye plattformen Legeforeningen trengte for å møte de store utfordringer vi står overfor, ikke minst på grunn av den statlige omorganisering. Det er derfor...
Hans Petter Aarseth
20.02.2001
Lov om pasientrettigheter trådte i kraft 1. januar i år. Det betyr ikke at pasienten før dette var uten rettigheter. Nå er imidlertid mange gamle hevdvunne rettigheter lovfestet og nye er lagt til...
Hans Petter Aarseth
20.08.2001
Legeforeningen står overfor store utfordringer. I takt med endringer i samfunnet må også Legeforeningen tilpasse seg, gårsdagens løsninger er neppe svar på morgendagens utfordringer. Vi hadde en...
Hans Petter Aarseth
20.10.2001
I lov om spesialisthelsetjenesten § 3.8 skisseres de fire hovedoppgavene som sykehusene skal ivareta. Foruten pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og forskning har det tilkommet en ny,...
Hans Petter Aarseth
30.01.2001
Etter at Arbeiderpartiets landsmøte i oktober gikk inn for statlig overtakelse av spesialisthelsetjenesten har helseminister Tore Tønne handlet raskt. Nå foreligger høringsnotat om statlig...
Hans Petter Aarseth
20.06.2001
Stortinget har nylig behandlet Stortingsmelding nr. 43 (1999–2000) Om akuttmedisinsk beredskap. Meldingen bygger på NOU 1998: 8 Luftambulansetjenesten i Norge og NOU 1998: 9 Hvis det haster… Faglige...
Hans Petter Aarseth
28.02.2001
Gjennom mediene er vi kjent med at noen leger er mistenkt for å ha samarbeidet med pasienter om utstrakt trygdesvindel. Det skal ha blitt solgt falske legeerklæringer som har gitt grunnlag for...
Hans Petter Aarseth
30.06.2001
Både i Norge og i andre land har oppmerksomheten i økende grad vært rettet mot legers forhold til legemiddelindustrien. Fra myndighetenes side dreier spørsmålet seg om leger påvirkes til å bruke...