Hans Petter Aarseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Petter Aarseth

Hans Petter Aarseth
10.08.2002
Jeg trodde ikke jeg skulle oppleve at Jon Henrik Laake beklager at norske langtidsutdannede i offentlig sektor, deriblant leger, får et godt lønnsoppgjør. For det er jo det han gjør i sitt...
Hans Petter Aarseth
30.06.2001
Både i Norge og i andre land har oppmerksomheten i økende grad vært rettet mot legers forhold til legemiddelindustrien. Fra myndighetenes side dreier spørsmålet seg om leger påvirkes til å bruke...
Hans Petter Aarseth
20.05.2001
I 12 år har vi i Norge hatt en midlertidig ordning med erstatning ved pasientskader. Ordningen ble iverksatt først ved offentlig somatiske sykehus og poliklinikker og har senere blitt utvidet til å...
Hans Petter Aarseth
20.09.2001
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling fortsetter å komme med innspill som mer bærer preg av at rådet skal vise handlekraft enn å finne løsninger på påviste problemer. I en...
Hans Petter Aarseth
10.10.2001
Som et ledd i å utvikle sin rolle som faglig premissleverandør i helsepolitiske spørsmål utarbeider Legeforeningen hvert år i forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet en statusrapport for et...
Hans Petter Aarseth
30.10.2001
Helsinkideklarasjonen, opprinnelig vedtatt av World Medical Associations generalforsamling i Helsinki 1964, er blitt endret fem ganger. Den mest omfattende endringen ble gjennomført i 2000 etter en...
Hans Petter Aarseth
10.09.2001
Den teknologiske utvikling, som også gir ny biologisk kunnskap, gir oss nye etiske utfordringer. Den etiske tenkning har en tendens til å være på etterskudd. Arbeidet med å utvikle et regulerende...
Hans Petter Aarseth
20.01.2001
Nasjonalt råd for legers spesialistutdanning og legefordeling har overfor sin oppdragsgiver, Sosial- og helsedepartementet, foreslått vesentlige endringer av spesialistutdanningens struktur...
Hans Petter Aarseth
20.03.2001
Vi har i noen år visst at vi i begynnelsen av dette århundret vil få stor tilgang på nyutdannede leger som må ha turnustjeneste. Nå begynner problemene å bli akutte. Fra flere sykehus og...
Hans Petter Aarseth
10.12.2001
Tiden er kommet for min siste kommentar under Fra foreningen i Tidsskriftet. Dette har vært ett av virkemidlene jeg har ønsket å bruke for å formidle hvilke problemstillinger foreningen arbeider med...
Hans Petter Aarseth
20.11.2001
Den nye apotekloven har ført bransjen inn i en helt ny situasjon. Hensikten skal ha vært deregulering og konkurranse, slik at medisiner blir billigere både for pasientene og det offentlige. En...
Hans Petter Aarseth
10.03.2001
I en kommentar i Tidsskriftet nr. 2/2001 tar Dag Johansen (1) utgangspunkt i min omtale av Akademikernes policydokument Videreutvikling av velferdssamfunnet (2), tillegger Akademikerne og meg...
Hans Petter Aarseth
10.06.2001
Alt kan sees fra forskjellig ståsted. Så også hensiktsmessigheten ved og innretningen av en henvisningsordning. Det er vanskelig både å ha et system som baserer seg på allmennpraktikeren som portvakt...
Hans Petter Aarseth
10.03.2001
Da innstillingen NOU 2000: 23 Forsikringsselskapers innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger forelå sist høst, var det særlig debatt om ett spørsmål: Skal forsikringsselskaper ha adgang til å...
Hans Petter Aarseth
10.06.2001
Så er det slått fast enda en gang: Overgangen mellom helsetjenestens forvaltningsnivåer skaper problemer. Dette er konklusjonen som trekkes av Statens helsetilsyn ved presentasjonen av...
Hans Petter Aarseth
20.04.2001
Det har i de siste ukene vært en heftig debatt om en type astmaklinikker som er opprettet både ved sykehus og hos allmennpraktiserende leger med finansiell støtte fra et stort legemiddelfirma med...
Hans Petter Aarseth
30.05.2001
Det er gledelig at den del av prosjektet som er en evaluering av den kliniske nytten er underlagt vanlige etiske retningslinjer. I den beskrivelse vi har hatt tilgjengelig, har det imidlertid ikke...
Hans Petter Aarseth
30.04.2001
Lønnsoppgjøret i 1998 varslet et brudd med årelang tradisjon om samordnede lønnsoppgjør innenfor et inntektspolitisk samarbeid. Bondevik-regjeringen nedsatte derfor fire utvalg som skulle se på...
Hans Petter Aarseth
30.05.2001
Fem år etter avslutningen av forsøksperioden innføres fastlegeordningen i disse dager i så godt som alle landets kommuner. Det har vært heftig debatt innad i Legeforeningen og i de politiske miljøer...
Hans Petter Aarseth
30.09.2001
Legeforeningen må gjøre noen viktige veivalg. Det viktigste er nettopp det Henrik Hofgaard peker på: Skal Legeforeningen fremstå som en samlet profesjonsforening med forankring i faget, eller skal vi...