Hans Erik Karlsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Erik Karlsen

Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Hans Erik Karlsen
25.06.2009
For mange nordmenn medfører sommeren et ublidt møte med en brennmanet. Behandlingsanbefalingene er mangelfulle på grunn av manglende dokumentasjon. I motsetning til det som ofte blir hevdet bør man...
Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen
26.06.2012
Contact with jellyfish can cause local skin discomfort and at worst serious reactions. It is estimated that more than 150 million people worldwide come into contact with jellyfish that cause symptoms...
Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen
26.06.2012
Kontakt med brennmaneter kan gi lokale plager i huden og i verste fall alvorlige reaksjoner. På verdensbasis regner man med at mer enn 150 millioner mennesker kommer i kontakt med maneter som...
Kim Alexander Tønseth, Torgrim Salvesen Andersen, Are Hugo Pripp, Hans Erik Karlsen
07.08.2012
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1446 – 9. I Tidsskriftet nr. 12 – 13/2012, side 1446 er forfatterens navn blitt feil. Det skal være Torgrim Salvesen Andersen, ikke Andresen. Forfatterens...