Gunnar Skov Simonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunnar Skov Simonsen

Elling Ulvestad, Øyvind Kommedal, Gunnar Skov Simonsen, Fredrik Müller, Truls Michael Leegaard, Iren Høyland Löhr, Svein Arne Nordbø
29.06.2020
Covid-19-pandemien har vist at mikrobiologiske laboratorier må møte smitteutbrudd med bred diagnostisk kompetanse, høy testkapasitet og effektiv infrastruktur. En ny EU-forordning truer nå...
Jasper Littmann, Gunnar Skov Simonsen
04.11.2019
Antimicrobial resistance is a global health challenge, for which effective political measures are hard to find. This can be explained by the fact that antimicrobial resistance is a so-called ‘wicked...
Jasper Littmann, Gunnar Skov Simonsen
31.10.2019
Antibiotikaresistens er en global helseutfordring som det er vanskelig å finne effektive politiske tiltak mot. Dette kan forklares med at antibiotikaresistens er et såkalt gjenstridig problem som...
Gunnar Skov Simonsen, Hanne-Merete Eriksen, Martin Steinbakk
13.11.2017
Antibiotikaresistens er fortsatt et lite problem i Norge. Det er likevel grunn til å være på vakt. Problemet med antibiotikaresistens må bekjempes både nasjonalt og globalt, både hos mennesker og dyr...
Gunnar Skov Simonsen
07.03.2017
A conservative tradition of treatment with room for improvement. Antimicrobial resistance is an increasing public health problem globally, and has been described as the health services’ climate...
Gunnar Skov Simonsen
07.03.2017
Nøktern behandlingstradisjon med rom for forbedring. Antibiotikaresistens er et økende globalt folkehelseproblem og omtales ofte som «helsetjenestens klimakrise». Temaet ble behandlet i FNs...
Arnfinn Sundsfjord, Gunnar Skov Simonsen, Bjørg Haldorsen, Eirik Wasmuth Lundblad, Ørjan Samuelsen
04.12.2008
Betalaktamantibiotika omfatter en rekke antibiotika fra førstegenerasjons smalspektrede benzylpenicilliner, via kefalosporiner og monobaktamer til bredspektrede karbapenemer (tab 1). De har et bredt...
Gunnar Skov Simonsen
20.11.2008
Antibiotikaresistens fører til økt sykelighet, økt dødelighet og økte kostnader over hele verden. Resistensproblemene kan bare begrenses gjennom samordning av tiltak på nasjonalt og internasjonalt...
Claus Klingenberg, Lars Småbrekke, Henrik Døllner, Gunnar Skov Simonsen
25.06.2009
Urinveisinfeksjon er en av de vanligste bakterielle infeksjoner hos barn. De fleste kan trygt behandles med perorale antibiotika. Ved empirisk valg av antibiotika må man vurdere om det er øvre eller...
Gunnar Skov Simonsen
26.03.2009
Allerede pionerer som Paul Ehrlich og Alexander Flemming forutså muligheten for at mikrobene kunne utvikle resistens. Gjennom 1950- og 60-årene ble det oppdaget og syntetisert en rekke nye...
Gunnar Skov Simonsen, Jan Erik Berdal, Arnfinn Sundsfjord, Dag Berild
23.09.2004
I Tidsskriftet nr. 10/2004 ( 1 ) var det en omtale av en studie publisert i BMJ der Paul og medarbeidere konkluderer med at det ikke kan anbefales å bruke en kombinasjon av et aminoglykosid og et...
Elling Ulvestad, Elisabeth Swensen, Gunnar Skov Simonsen, Edvin Schei
28.01.2010
I andre halvdel av 2009 møtte Norges befolkning det første utbrudd av pandemisk influensa siden hongkongsyken i 1968. Innledningsvis hersket det stor usikkerhet om sykdommens alvorlighetsgrad, men...
Gunnar Skov Simonsen
23.08.2011
Bernhar, Peter Justesen, Ulrik Stenz Møller-Larsen, A. Kompendiesamling Human parasitologi, bakteriologi og mykologi. Virologi. 2. utg. 362 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2011. Pris DKK...
Gunnar Skov Simonsen
06.08.2013
Dale, Jeremy W. Understanding microbes An introduction to a small world. 230 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 23 ISBN 978-1-1199-7879-4 Vår forståelse av mikrobiologi er gjennom de...
Gunnar Skov Simonsen
22.09.2015
Podolsky, Scott H. The antibiotic era Reform, resistance, and the pursuit of a rational therapeutics. 309 s, ill. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2015. Pris USD 35 ISBN 978-1-4214-1593...