Dagfinn Haarr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dagfinn Haarr

Dagfinn Haarr
28.01.2019
Kjell Aas Environmental chemistry and you 487 s, tab, ill. London: Austin Macauley Publishers, 2018. Pris GBP 22 ISBN 978-1-78693-681-3 Professor Kjell Aas døde i 2016, nesten 92 år...
Dagfinn Haarr, John Nessa
28.06.2007
Opioidmisbruk er en lidelse med høy sykelighet og dødelighet. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) med metadon eller buprenorfin (Subutex) i høydose kan redusere dødeligheten ( 1 ). Det er antatt...
Dagfinn Haarr, John Nessa
18.10.2007
Rusmiddelavhengige har generelt svake pasientrettigheter, og fristbrudd i forbindelse med ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten hører med til dagens orden. Klageretten blir også i liten...
Dagfinn Haarr
04.01.2007
P, Guldbrandsen Skam I det medisinske rom. 214 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006. Pris NOK 325 ISBN 82-05-35076-0 Det sosialmedisinske miljøet ved Universitetet i Oslo har tatt mål av seg...
Dagfinn Haarr
15.01.2009
Foto © oliv/Masterfile/SCANPIX Det er bare et par uker siden vi hygget oss med julenummeret av Tidsskriftet. Dagens forsidebilde gir heller ubehag. Dette bildet minner oss om en gruppe pasienter som...
Dagfinn Haarr
05.10.2006
I henhold til et nytt rundskriv skal pasienter med alkoholisme og andre rusproblemer behandles ekstra strengt når de setter frem krav om uføretrygd. Begrunnelsen er at pasienten kan miste oppfølging...
Dagfinn Haarr
05.02.2004
Er medikamentassistert rehabilitering effektivt, og er pasientenes rettigheter etter lovverket ivaretatt i dette opplegget? Medikamentassistert rehabilitering har utløst et aldri så lite jordskjelv i...
Dagfinn Haarr
27.01.2015
How do we ensure quality and equality of somatic healthcare provision for patients with serious substance abuse problems? Individuals with serious substance abuse problems also have a marked excess...
Dagfinn Haarr
06.10.2005
Je g deler Øistein Kristensens skepsis til kombinasjonen av benzodiazepiner og opiater. Jeg har selv advart mot alprazolam (Xanor) ( 1 ), og jeg støtter varmt tanken om flytting til utleveringsgruppe...
Dagfinn Haarr
25.08.2005
Fastlegesystemet innebærer tettere kobling mellom lege og pasient enn tidligere, og dette kan ha endret forholdet dem imellom. Pasientens stilling kan være styrket. I en region der mange leger har...
Dagfinn Haarr
11.12.2012
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 19/2012 påviser Vidar Hjellvik og medarbeidere at den delen av befolkningen som har lavest utdanning, har høyest uttak av nesten alle typer medikamenter ( 1 ). En...
Dagfinn Haarr
04.09.2012
Antall overdosedødsfall er stabilt høyt til tross for en stadig økende rekruttering til LAR-programmet. En så høy dødelighet ville ikke blitt akseptert ellers i helsevesenet. Er det på tide å sette...
Dagfinn Haarr
22.01.2013
Lossius, Kari Håndbok i rusbehandling Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet. 2. utg. 437 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 525 ISBN 978-82-05-42399-2 Olaf G...
Dagfinn Haarr
27.01.2015
Hvordan sikrer vi gode og likeverdige somatiske helsetjenester til pasienter med alvorlige rusproblemer? Mennesker med alvorlige rusproblemer har en betydelig overhyppighet av andre sykdommer ( 1...
Dagfinn Haarr
15.12.2015
Klarer vi å ta oss av alle som trenger vår hjelp når de kommer så plutselig og er så mange? Tilstrømningen av mennesker som søker beskyttelse mot krig og ufred ser ut til å fortsette i de nærmeste...