Dag Bratlid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Bratlid

Dag Bratlid
16.02.2018
Flo har selvfølgelig rett i at antall liggedøgn ikke er det eneste mål på det legearbeid som en inneliggende pasient medfører, innskrivings- og utskrivingsprosessen er antagelig relativt lik for en...
Dag Bratlid
23.01.2018
The number of doctors in hospitals is increasing far faster than the number of patients. Although hospital doctors claim to have less and less time available for working with patients, each patient...
Dag Bratlid
22.01.2018
Antallet leger i sykehus øker mye mer enn antallet pasienter. Selv om sykehusleger mener at de får stadig mindre tid til pasientrettet arbeid, får den enkelte pasient likevel mer tid med en lege...
Dag Bratlid
12.12.2017
The Norwegian System of Patient Injury Compensation and the Patients’ Injury Compensation Board have been harshly criticised in reports on the Norwegian Broadcasting Corporation’s NRK News by...
Dag Bratlid
12.12.2017
Gjennom reportasjer i NRK Dagsrevyen har Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda vært utsatt for hard kritikk fra både pasienter og advokater, men også fra tidligere og nåværende...
Dag Bratlid
22.11.2016
Including a method of organising hospital shift work that is more than 20 years old in a collective agreement should not be the first priority for solving any of the problems that the specialist...
Dag Bratlid
22.11.2016
Å tariffeste en over 20 år gammel organisering av vaktarbeidet i sykehusene bør ikke være førsteprioritet for å løse noen av de problemene som spesialisthelsetjenesten står overfor. Legene burde...
Dag Bratlid
11.11.2016
Å tariffeste en over 20 år gammel organisering av vaktarbeidet i sykehusene bør ikke være førsteprioritet for å løse noen av de problemene som spesialisthelsetjenesten står overfor. Legene burde...
Dag Bratlid
13.09.2016
A national standard for estimating date of delivery and gestational age must include both technological and biological information. Ultrasound-based methods such as Terminhjulet or eSnurra will, when...
Teresa Farstad, Dag Bratlid
20.09.2007
Resultatene av behandlingen av for tidlig fødte barn er blitt betydelig bedre de siste tiårene. En av de alvorligste komplikasjonene til prematuritet er de kroniske lungekomplikasjonene kjent som...
Kari Gulla, Arne K. Myhre, Dag Bratlid
20.09.2007
Diskusjonen omkring rutineundersøkelse av barns underliv er ikke av ny dato. Blant annet gikk den høyt i 1990-årene, den gang i kjølvannet av flere store overgrepssaker. Debatten har nå fått ny...
Dag Bratlid
14.06.2007
Peder Heyerdahl Utne tar med bakgrunn i boken Varsleren i Tidsskriftet nr. 7/2007 opp viktige generelle forhold knyttet til planlegging, godkjenning, gjennomføring og oppfølging av...
Dag Bratlid
28.06.2007
Sudbø-saken har ført til et tidsskifte i det norske akademiske miljø, men forskningsfusk av forskjellig alvorlighetsgrad har forekommet lenge før den saken ble avdekket. Flere eksempler i denne...
Dag Bratlid
31.05.2007
I Tidsskriftet nr. 7/2007 gir Ola Dale & Pål Klepstad en litt upresis fremstilling av en nylig vedtatt endring av biobankloven og dens betydning for forskning på kritisk syke pasienter ( 1 )...
Dag Bratlid
20.09.2007
Schiøtz, PO Skovby, F Praktisk pædiatri 2. utg. 384 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2006. Pris DKK 598 ISBN 978-87-628-0568-2 Denne danske pediatriboken kom første gang ut i 2001. Den er...
Dag Bratlid
03.04.2008
I mitt innlegg i Tidsskriftet nr. 4 /2008 om retningslinjer for livsavsluttende behandling skrev jeg at «sjelden har vel et sykehus fått så kraftig kritikk fra sentrale myndigheter som i Kristina-...
Dag Bratlid
14.02.2008
Jon Henrik Laake har i Tidsskriftet nr. 24/2007 en kommentarartikkel om kommende retningslinjer for behandlingsavslutning i intensivavdelinger ( 1 ). Han er kritisk til at helsemyndighetene har bedt...
Dag Bratlid
29.05.2008
Ved alle våre universitetssykehus samt enkelte andre sykehus finnes det leger ansatt i kombinerte stillinger som deler sin arbeidstid mellom universitet og sykehus. De leger som har hatt...
Dag Bratlid
17.04.2008
Jeg beklager dersom dette var feilaktig fremstilt i mitt innlegg. Mitt kjennskap til denne delen av Kristina-saken var et intervju med direktør Stener Kvinnsland i Bergens Tidende 20.1. 2006, der han...
Dag Bratlid
13.09.2016
En nasjonal standard for bestemmelse av termin og fosteralder må inkludere både teknologisk og biologisk informasjon. Ultralydundersøkelse og vurdering med enten Terminhjulet eller eSnurra vil derfor...