Birger Valen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Birger Valen

Birger Valen
23.10.2008
Siste tiår er det registrert ei klimaendring, sannsynlegvis menneskeskapt, som kan få helsemessige følgjer pga. auka stråling gjennom atmosfæren, endra spreiing av infeksjonssjukdomar, matmangel,...
Birger Valen
23.10.2008
Climate change, presumably caused by humans, has been observed during the past decade. The change may have health effects due to an increase in radiation through the atmosphere, a change in the...
Birger Valen
29.01.2009
Skafoidfraktur i handleddet er ein vanleg tilstand og utan samanlikning den vanlegaste frakturen av handrotsbeina. Handrota inneheld sju andre bein som også kan brekke. Slike skadar er sjeldne, men...
Birger Valen
29.01.2009
Scaphoid fractures of the wrist are common and represent by far the most usual fracture of the carpal bone. The carpus contains seven other bones that can also break. Such injuries are rare but...
Birger Valen
22.01.2004
Norske sjukehus har siste tiåret møtt ein inflasjon i retningsliner og metodebøker. Bakgrunnen var eit fagleg ønskje om kvalitetsutvikling pga. påvist uakseptabel behandlingsvariasjon og eit politisk...
Birger Valen, Lorentz C. Rolfsen
06.03.2003
Målet med denne studien var, som ledd i kvalitetssikring, å kartleggje komplikasjonar etter isjiasoperasjonar og samanlikne eigne resultat med resultata i andre studiar. I litteraturen varierer...
Birger Valen
30.10.2002
Bruken av pasientregister eller databasar i det norske helsevesenet er komen for å bli og vil utan tvil auke. Dette er trenden både nasjonalt og internasjonalt og sannsynlegvis vil stadig fleire...
Birger Valen
10.01.2002
Å danne seg eit inntrykk av luksasjonsfrekvens på grunnlag av reoperasjonar for luksering må vere mangelfullt. Det svenske hofteregisteret har tatt med luksering. Pga. mangelfull innrapportering gjev...
Birger Valen
30.10.2001
Etter losning er luksasjon den viktigaste komplikasjon etter hofteprotesekirurgi. Lukseringsfrekvensen i ulike studiar er vanlegvis 2 – 3 % (1 – 10). Det er mange årsaker til luksasjon (6, 7). Det...
Birger Valen, Lorentz C. Rolfsen
06.03.2003
Cauda equina-syndromet er eit uvanleg, men likevel velkjent problem innan ryggkirurgien. Det kan vere både ein indikasjon for operasjon og ein komplikasjon til ryggoperasjon. Cauda equina-syndrom...
Birger Valen
28.05.2013
Scaphoid fracture of the wrist is a common condition, and by far the most common carpal bone fracture ( 1 ). The cause is almost always a fall onto an outstretched arm with dorsal flexion and radial...
Birger Valen
11.06.2013
Dislocation tendency or instability is a key quality indicator for hip replacement surgery. After prosthesis failure, dislocation is the most common major complication from such surgery, and is most...
Birger Valen, Beate Viddal
20.06.2000
Spinal stenose er som regel resultatet av ein degenerativ prosess i columna. Skivedegenerasjon medfører høgdereduksjon og protrusjon av discus. Fasettleddsartrose resulterer i osteofyttpåleiring og...
Birger Valen, Ane Cecilie Dæhli Munk
30.06.2000
Overvekt er eit av dei største helseproblema i vestlege land, og problemet er aukande (1). Overvekt er dessutan eit kosmetisk, fysisk og sosialt problem for den einskilde pasient. Den generelle...
Birger Valen
28.05.2013
Skafoidfraktur i handleddet er ein vanleg tilstand og utan samanlikning den vanlegaste frakturen i handrotsbeina ( 1 ). Årsaken er nesten alltid eit fall på utstrekt arm med...
Birger Valen
11.06.2013
Luksasjonstendens eller ustabilitet er eit viktig kvalitetsmål for hofteprotesekirurgi. Luksasjon er, nest etter losning, den vanlegaste større komplikasjonen til slik kirurgi og sannsynlegvis eit...