Arnfinn Sundsfjord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arnfinn Sundsfjord

Paul Christoffer Lindemann, Karianne Wiger Gammelsrud, Iren Høyland Löhr, Per Espen Akselsen, Morten Lindbæk, Arnfinn Sundsfjord
09.09.2019
Definisjonene for klassifisering av bakteriers følsomhet for antibiotika er nå endret. Dette får kliniske konsekvenser ved valg og dosering av terapeutikum etter svar fra mikrobiologisk laboratorium...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Rafael Alexander Modahl Leiva, Dorthea Hagen Oma, Helge Kolstad, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord, Haima Mylvaganam
27.09.2016
Takk til Jon Henrik Laake for refleksjoner omkring vår pasienthistorie. Laake poengterer at vi i større grad burde diskutert om noe kunne vært gjort annerledes. Vi er enige i at noen av våre...
Arnfinn Sundsfjord, Marianne Sunde
06.11.2008
Menneskers og dyrs bruk av antibiotika anses for å være den viktigste årsaksfaktoren til seleksjon og spredning av antibiotikaresistente bakterier ( 1 ). Antibiotika påvirker ikke bare...
Arnfinn Sundsfjord, Gunnar Skov Simonsen, Bjørg Haldorsen, Eirik Wasmuth Lundblad, Ørjan Samuelsen
04.12.2008
Betalaktamantibiotika omfatter en rekke antibiotika fra førstegenerasjons smalspektrede benzylpenicilliner, via kefalosporiner og monobaktamer til bredspektrede karbapenemer (tab 1). De har et bredt...
Arnfinn Sundsfjord
29.01.2009
Det er nå påvist pneumokokkisolater fra barn i Romania med høygradig resistens mot penicilliner og kefalosporiner. Dette er svært urovekkende. Pneumokokker er den vanligste bakterielle årsak til øvre...
Birgit Margrethe Falch, Louis de Weerd, Arnfinn Sundsfjord
24.09.2009
I 1829 beskrev Napoleons tidligere sjefskirurg, baron Dominique-Jean Larrey (1766–1842) hvordan sår invadert av fluelarver hadde en rask tilhelningstid uten infeksjoner ( 2 ). Klinisk bruk av...
Gunnar Skov Simonsen, Jan Erik Berdal, Arnfinn Sundsfjord, Dag Berild
23.09.2004
I Tidsskriftet nr. 10/2004 ( 1 ) var det en omtale av en studie publisert i BMJ der Paul og medarbeidere konkluderer med at det ikke kan anbefales å bruke en kombinasjon av et aminoglykosid og et...
Arnfinn Sundsfjord, Gunnar S. Simonsen
20.09.2002
Det aktuelle S   aureus-isolatet var en MRSA-stamme med høygradig resistens mot vankomycin. Det har tidligere bare vært påvist lett nedsatt følsomhet for vankomycin hos S   aureus. Vi kjenner ikke...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Rafael Alexander Modahl Leiva, Dorthea Hagen Oma, Helge Kolstad, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord, Haima Mylvaganam
23.08.2016
En kvinne i 40-årene ble overflyttet til Brannskadeavsnittet ved Haukeland universitetssykehus fire uker etter en alvorlig brannskade i Pakistan. I løpet av de to neste døgnene utviklet hun sepsis og...
Henning Onarheim, Ragnvald Ljones Brekke, Rafael Alexander Modahl Leiva, Dorthea Hagen Oma, Helge Kolstad, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord, Haima Mylvaganam
23.08.2016
A female patient in her forties was transferred to the Burn Centre at Haukeland University Hospital four weeks after a severe burn injury in Pakistan. During the next two days she developed sepsis...
Ulf R. Dahle, Astrid Louise Wester, Ørjan Samuelsen, Arnfinn Sundsfjord
21.08.2012
Forekomsten av infeksjoner med multiresistente, karbapenemresistente gramnegative bakterier øker, også i Norge. Behandlingsmulighetene begrenser seg til kombinasjoner av eldre antibiotika med usikker...