Arne E. Vaaler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne E. Vaaler

Arne Vaaler
06.05.2019
The Norwegian Directorate of Health’s decision that benzodiazepines cannot be used in emergency psychiatric treatment without the patient’s consent reduces the quality of treatment for...
Arne Vaaler
06.05.2019
Helsedirektoratets vedtak om at benzodiazepiner ikke kan brukes i akuttpsykiatrisk behandling uten pasientens samtykke, fører til dårligere behandling for pasientene. I et brev til...
Arne Vaaler
25.03.2019
Jørg Mørland og Helge Waal diskuterer nye trender i bruken av fortrinnsvis opiater og benzodiazepiner i Norge ( 1 ). Kronikken tar i liten grad opp forskjeller i bruken av benzodiazepiner mellom...
Arne E. Vaaler, Ole Bernt Fasmer
23.04.2013
Det er gjort en rekke metaanalyser vedrørende forskjeller mellom antidepressive legemidler og placebo. Det er mulig å kritisere metodevalget i alle slike arbeider. Vi viser til to arbeider som anses...
Arne E. Vaaler, Ole Bernt Fasmer
23.04.2013
A number of meta-analyses have been conducted with regard to differences between antidepressant drugs and placebo. It is possible to criticise the choice of methodology in all such studies. We refer...
Arne E. Vaaler, Ole Bernt Fasmer
19.02.2013
Antidepressant drugs are less effective than the extent of their use would indicate. These drugs are fraught with side effects that call for more caution in prescribing them. Illustration: Stein...
Arne E. Vaaler, Ole Bernt Fasmer
19.02.2013
Antidepressive legemidler er mindre effektive enn det det omfattende forbruket skulle tilsi. Preparatene er beheftet med bivirkninger som tilsier større forsiktighet i forskrivningen. Illustrasjon...