Anne Tierens

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Tierens

Geir E. Tjønnfjord, Silje Michaelsen, Elisabeth Schrumpf, Klaus Beiske, Anne Tierens, Vigdis Stenberg
27.08.2009
Vi er enig med Odd Kildahl-Andersen at det ville ha vært interessant å få avklart prevalensen av Feltys syndrom blant våre pasienter med storcellet granulær lymfocytt-leukemi. Hos 11 av våre...
Silje Michalsen, Elisabeth Schrumpf, Klaus Beiske, Anne Tierens, Vigdis Stenberg, Geir E. Tjønnfjord
28.05.2009
Store granulære lymfocytter (large granular lymphocytes, LGL) utgjør 10 – 15 % av lymfocyttene i blod hos friske voksne ( 1 ). De fleste (85 %) av disse lymfocyttene er CD3 – naturlige drepeceller (...
Silje Michalsen, Elisabeth Schrumpf, Klaus Beiske, Anne Tierens, Vigdis Stenberg, Geir E. Tjønnfjord
28.05.2009
Large granular lymphocytes (LGL) comprise 10 – 15 % of lymphocytes in blood in healthy adults ( 1 ). Most of these lymphocytes (85 %) are CD3 – natural killer (NK) cells and the rest are CD3 +...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
02.10.2012
Chronic lymphocytic leukaemia (CLL) is the most common form of leukaemia in Norway. A Norwegian study from the late 1990s indicated an incidence of almost 4/100 000 inhabitants per year, with a male-...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
02.10.2012
Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er den hyppigste formen for leukemi i vår del av verden. I en norsk studie fra siste halvdel av 1990-årene ble det antydet en insidens på nærmere 4/100 000 innbyggere/...
Geir E. Tjønnfjord, Bernt E. Ly, Tom Børge Johannesen, Anne Tierens, Klaus Beiske, Sverre Heim, Viggo Jønsson
06.10.2015
Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2056 – 9 I Tidsskriftet nr. 18/2012 skal det etter forfatternavnene på s. 2056 stå: på vegne av norsk KLL-studiegruppe. Gruppens deltakere er: Jakob Dalgaard, Erwin...