Leder
30.03.2020
The contract GP scheme is the very foundation of the Norwegian healthcare system. How can this scheme be reinforced? The evaluation of the contract GP scheme in 2019 revealed an enormous gap between...
30.03.2020
Fastlegeordningen er selve grunnmuren i norsk helsevesen. Hvordan kan ordningen styrkes? Evalueringen av fastlegeordningen i 2019 viste at det er et enormt sprik mellom medisinstudentenes yrkesønsker...
26.03.2020
In an overcrowded refugee camp, following the WHO’s recommendations will be impossible. The international community must help provide medical assistance to vulnerable groups during this ongoing...
26.03.2020
Despite scientists’ warnings, the global community failed to prevent the COVID-19 pandemic. It was perhaps by chance that the new coronavirus arose when it did, but it was not by chance that it did...
26.03.2020
The incidence of gastroenteritis and otitis in children has decreased. Is this due to the rotavirus and pneumococcal vaccines? The pneumococcal and rotavirus vaccines were introduced in Norway in...
25.03.2020
Forekomsten av gastroenteritt og ørebetennelse blant barn har gått ned. Skyldes dette vaksinering mot rotavirus og pneumokokker? I Norge ble pneumokokk- og rotavirusvaksinene innført i henholdsvis...
23.03.2020
I en overbefolket flyktningleir vil det være umulig å følge WHOs anbefalinger. Det internasjonale samfunnet må bidra med medisinsk hjelp til sårbare grupper i denne pågående pandemien. Medio mars...
16.03.2020
Helsevesenet må gjøre mer for å bedre helsesituasjonen for flyktninger og asylsøkere i Norge. Siden 2019 har antallet mennesker som er drevet på flukt i verden, økt med 2,3 millioner – fra 68,5...
15.03.2020
Trass i varsler fra forskere klarte ikke verdenssamfunnet å forhindre covid-19-pandemien. Det var tilfeldigheter som gjorde at det nye viruset oppstod, men det var ikke tilfeldig at det var hos...
09.03.2020
Er økende antall pasientklager mot fastleger et symptom på en ordning i krise? Hvert år utføres omkring 14 millioner konsultasjoner i fastlegeordningen, mens det kun meldes inn omkring 500–600 saker...