Leder
04.11.2019
Depression in older adults needs adequate follow-up to prevent relapse. According to estimates from Statistics Norway (SSB), the number of older adults will increase by 36 % until 2030 ( 1 ). If we...
04.11.2019
Depresjon hos eldre må følges godt opp for å hindre tilbakefall. Antallet eldre vil ifølge anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB) øke med 36 % frem til 2030 ( 1 ). Hvis vi antar at forekomsten av...
04.11.2019
In principle, we can now edit the genes of the entire plant and animal kingdom, eradicate genetic diseases and directly influence the evolution of mankind. Research and educational institutions must...
04.11.2019
I prinsippet kan vi no redigere genar i heile plante- og dyreriket, utrydde genetiske sjukdomar og direkte påverke mennesket sin evolusjon. Forskings- og utdanningsinstitusjonane må ta...
04.11.2019
Maintaining a health service characterised by solidarity requires everyone to do their part. Private health insurance schemes run counter to such solidarity. We can be proud of today’s health...
31.10.2019
Å opprettholde et solidarisk helsevesen krever at alle stiller opp. Private helseforsikringer er usolidariske. Vi kan være stolte av dagens norske helsevesen. Det er bygget opp gjennom flere...
30.10.2019
An important part of our defence against infection is preventing infectious agents from getting under our skin. A couple of square metres of skin is all that stands between us and a world of...
30.10.2019
En viktig del av smittevernet er å hindre smittestoffene i å komme under huden på oss. Et par kvadratmeter hud er alt som står mellom oss og en verden av smittestoffer og giftstoffer. Huden er vårt...
21.10.2019
Økt digitalisering og utnyttelse av helsedata kan gi bedre helse og folkehelse, men kan også føre til større sosiale forskjeller. Digitale helsedata, dvs. data om folks helse framskaffet gjennom...
02.10.2019
Legeforeningens lederpris deles ut årlig til leger som har vist god ledelse. Hva vil det egentlig si å være en god leder? Og hvordan kan vi skape gode ledere for fremtiden? Jeg har blitt bedt om å...