Annonse
Annonse
Leder
12.06.2018
Midwife-led birth units were originally established to alleviate the working situation of rural midwives. Most midwife-led birth units have now been closed due to low delivery rates. The safety of...
12.06.2018
Fødestuer ble i sin tid opprettet for å lette arbeidssituasjonen for distriktsjordmødrene. Nå er de fleste fødestuer nedlagt på grunn av lave fødselstall. Tryggheten ved fødestuefødsler er et...
12.06.2018
Beslutninger om å innføre nye metoder og ny teknologi i helsetjenesten bør bygge på metodevurderinger, der nytten av tiltaket, tilstandens alvorlighetsgrad og ressursbruken vurderes. I 1998 vedtok...
11.06.2018
Den nye diagnosen kjønnsinkongruens er en anerkjennelse av transpersoners rett til selv å bestemme hvem de vil være. Forståelsen av kjønn og kjønnsidentitet er i endring i Norge og internasjonalt...
29.05.2018
Hospital admissions increase the closer we get to the end of life. Should we give a lower or higher priority to the treatment of patients in their last years of life than we do today? Elstad and...
29.05.2018
These days, most pregnancy terminations do not involve surgical treatment; they tend to be medically induced. Who should be able to offer this type of treatment? In 2009, the Norwegian Society for...
28.05.2018
Bruken av sykehus øker jo nærmere man er dødstidspunktet. Bør vi prioritere behandling av pasientene i de siste leveårene lavere eller høyere enn i dag? Elstads og Reinertsens undersøkelse av...
28.05.2018
De fleste svangerskapsavbrudd skjer nå ved medikamentell abort og ikke med utskrapning fra uterus. Hvem bør kunne tilby slik behandling? I 2009 henvendte Norsk gynekologisk forening seg til Helse- og...
08.05.2018
Intermediate care units in hospitals are important for the treatment and care of seriously ill patients who do not need full intensive-care monitoring, but who are too ill to be cared for in an...
08.05.2018
Overvåkningsavdelinger på sykehus er viktige for behandling og pleie av alvorlig syke pasienter som ikke trenger full intensivovervåkning, men som er for dårlige til å tas hånd om på vanlig sengepost...