Leder
19.08.2019
Questionnaires can be used to measure people’s thoughts and emotions. What is needed to make such information reliable and useful? Depression is measurable. We can observe behaviour, examine...
19.08.2019
Spørreskjema kan brukes for å måle folks tanker og følelser. Hva skal til for at slik informasjon blir pålitelig og nyttig? Depresjon kan måles. Vi kan observere atferd, undersøke biomarkører eller...
16.08.2019
A three-degree global temperature increase will give rise to a number of health challenges and widespread mortality. To prevent this, radical changes in policy and society are urgently needed. Poor...
15.08.2019
Det kommer stadig nye analyser innen medisinsk biokjemi, men både bruk og tolkning av disse kan av og til by på problemer. Norsk selskap for medisinsk biokjemi håper Tidsskriftets nye artikkelserie...
15.08.2019
Vi har fremdeles ingen kur mot amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Men det er likevel mye helsevesenet kan gjøre for pasientene. Oppslag om amyotrofisk lateral sklerose (ALS) i norske medier er ofte...
25.07.2019
En global temperaturøkning på tre grader vil føre til en lang rekke helseutfordringer og betydelig folkedød. For å hindre dette må gjennomgripende endringer i politikk og samfunn raskt på plass...
18.06.2019
God klinisk praksis bør være kunnskapsbasert og er avhengig av store offentlige aktører. Omkring årtusenskiftet ble det sjelden utført fedmekirurgi i Norge. Under 50 pasienter i året fikk tilbud om...
27.05.2019
Tilsyn av sykehusene sin sepsisbehandling har ført til forbedringer, men mye gjenstår. Statens helsetilsyn gjennomførte i 2016–18 tilsyn av sepsisbehandlingen i akuttmottak i hele landet, det hittil...
20.05.2019
Barnevaksinasjonsprogrammets suksess i å redusere sykdomsbyrden av smittsomme sykdommer bør inspirere til et tilsvarende program for voksne. I en gjennomsnittlig influensasesong oppsøker et par...
08.04.2019
Injury epidemiology research and prevention of injuries depend on good-quality data on where, when and how injuries occur. Accidents are the main cause of death for people under 45 years ( 1 ). In...