Comment

RE: Det syke huset

Tore Høie
Fringilla
Conflict of interest:  No

Takk for artikkel om «Det syke huset», en god beskrivelse av symptomer på dårlig ledelse (1). Et eksempel er at legene bruker mer tid på kontorarbeid. Internasjonalt diskuteres det som et generelt problem at dagens byråkratiske ledelse legger mer vekt på rapportering enn service.

«Endeløs telefonkø» er også et godt poeng. Det oppstår når støttefunksjoner flyttes ut uten klar serviceplanlegging. «Teknologi som ikke virker» er nærmest en regel når teknologien ikke er godt planlagt og integrert med arbeidet. Storbritannia er «ledende» med prosjektet "National Project for IT" hvor tapet var på 26 milliarder pund (2). Prosjektet ble nedlagt fordi legene ikke kunne bruke det. Overordnet er grunnen dårlig kjøperkompetanse, noe som gjelder mange virksomheter, dvs. mangel på kompetanse til å gjøre fornuftige kjøp. Er god kjøperkompetanse et mål innen norsk helse? Knapt nok, ved å flytte ut funksjoner reduserer man kompetansen og fortsetter med dårlige kjøp. Bent Høies helseplan baserer seg i stor grad på teknologi, men glemmer de som skal styre teknologien (3).

I serviceledelse bruker man begrepet førstelinje om de som arbeider nærmest kunden (4). Artikkelen påpeker kløften mellom leder og førstelinjen. Det er en arv fra 1950, en sterk ovenfra-nedad styring som kanskje er blitt sterkere (5).

Vangsnes ser på sykehuset primært fra et ansattperspektiv, men kundene, altså pasientene, er også viktige. Studien "Mirror, Mirror on the Wall" sammenligner helsearbeid i 11 land, Norge er på 7. plass, og dårligst på behandlingskvalitet (quality of care) (6). Svakheter tror jeg ligger i informasjon og koordinering, noe som er rimelig enkelt å forbedre med oppegående ledelse.

Stortingsmelding 11 (3) nevner dårlig ledelse, men sier ikke hva som skal gjøres. Kanskje valg av god ledelse er et av de viktigste tiltak i norsk helse, og ikke det dyreste.

Litteratur

1. Vangsnes LE. Det syke huset. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:203

2. Söderström J. Jævla drittsystem! Spartacus, 2013.

3. Meld. St. 11 (2015–2016): Nasjonal helse- og sykehusplan

4. Carlzon J. Moments of Truth. Harper Collins, 1989

5. Høie, T. Helseledelse – veien til et bedre helsesystem. Fringilla Publishing 2013.

6. Commonwealth Fund. Mirror, Mirror on the Wall, 2014 Update. How the U.S. Health Care System Compares Internationally. The Commonwealth Fund 2014.

Published: 29.02.2016
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media