Comment

RE: Det syke huset

William Jørgen Koren
Conflict of interest:  No

Viser til artikkel "Det syke huset", publisert i Tidsskriftet nr. 3/16 (1). Det er et faktum at kapasiteten ved A-hus er sprengt. A-hus dekker i dag Romeriks-kommunene, bydel Alna samt Folloregionen. Folloregionens befolkning utgjør i overkant av 135.000 og pasienter herfra burde fortrinnsvis kunne få motta sitt sykehustilbud lokalt i Follo, fremfor å måtte dra hele den lange veien til Lørenskog. Spesielt trist var det for oss å miste Palliativ avdeling til A-hus. Den mest fragile pasientgruppen bør kunne få tilbringe sine siste dager i nærheten av hjemmet og sine kjære.

For A-hus ville dette medføre 135.000 færre pasienter å betjene, og det ville derved bli lettere å takle for eksempel sesonginfeksjoner som influensa. A-hus er et flott og moderne sykehus og personalet gjør en formidabel innsats, men for pasienter og pårørende fra Follo, så er ikke dagens løsning særlig bra. La heller A-hus først og fremst få betjene Romerikskommunene.

Litteratur

1. Vangsnes LE. Det syke huset. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:203

Published: 16.02.2016
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media