Comment

RE: Avnavling ved fødsel - praksis ved norske fødeinstitus

Elisabeth Sæther
Ålesund sjukehus
Conflict of interest:  No

I artikkelen til Lundberg og medarbeidere etterlyses nasjonale retningslinjer om avnavling (1). Det er nettopp utarbeidet en prosedyre om avnavling av nyfødte som er publisert i Kunnskapssenterets prosedyrebank (2).

Prosedyren fyller kvalitetskravene til gode fagprosedyrer og omhandler mange aspekter rundt avnavling, inkludert premature og resuscitering. Den inneholder en fyldig metoderapport og en vurdering av referanser.

Litteratur

1. Lundberg C, Øian P, Klingenberg C. Avnavling ved fødsel – praksis ved norske fødeinstitusjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 2369-72.

2. http://helsebiblioteket.no/microsite/fagprosedyrer/fagprosedyrer/avnavl… (6.3.2014).

Published: 04.03.2014
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media