Kommentar

Alternativ, komplementær eller integrativ?

Arne Enge
fastlege og formann i Norske legers forening for antroposofisk medisin
Interessekonflikt:  Nei

I kronikken «Alternativ behandling og gråsoner» beskriver Norheim, Kristoffersen og Jong fra NAFKAM hva de anser som alternativ behandling (1). Som de skriver, kan det mange ganger være vanskelig å ta stilling til hva alternativ behandling er. Det er et stort, heterogent og til dels uoversiktlig område. Integrativ behandling nevnes kort og kunne kanskje med fordel fått noe mer omtale?

Jeg savner spesielt å høre hva Nasjonalt forskningssenter for komplementær og alternativ medisin anser som komplementær medisin.
Innenfor EU/EØS området er dette et mye brukt uttrykk både innenfor forskning og i universitetssammenheng, i klinisk praksis og hos NAFKAMs samarbeidspartnere som for eksempel WHO (2).

I kronikken nevnes antroposofisk medisin som et eksempel på alternativ medisin. Slik det praktiseres både i Norge og andre land, er det et spørsmål om dette ikke heller bør betegnes som komplementær eller integrativ medisin. Antroposofisk medisin foreskrives og utøves altoverveiende av leger, sykepleiere og annet helsepersonell i kombinasjon med konvensjonell utredning og behandling. Medikamentene foreskrives i Norge på søknad om registreringsfritak (3).

De største såkalte antroposofiske sykehusene i Mellom-Europa fungerer alle som lokal/sektor sykehus med vanlige sykehusavdelinger og integrert antroposofisk medisinsk behandling. Det gjelder blant annet flere tyske Gemeinschaftskrankenhaus som Havelhöhe og Herdecke, og Klinik Arlesheim i Sveits. I tillegg finnes en rekke vanlige sykehus hvor antroposofisk medisin gis som tilleggsbehandling ved enkelte avdelinger. Betegnelsene som går igjen når det gjelder behandlingene ved disse sykehusene, er komplementær og/eller integrativ behandling (4-6).

Slik NAFKAM kjenner til, har WHO i senere tid publisert utdannelsesstandarder (benchmarks) for antroposofisk medisin (7). Dette er da lagt inn i området tradisjonell, komplementær og integrativ medisin (TCI). Selv om definisjonene av alternativ-komplementær-integrativ ikke er helt entydige, er det vel på mange måter en fordel at de internasjonale betegnelsene er mest mulig sammenfallende?

Litteratur
1. Norheim AJ, Kristoffersen AE, Jong M. Alternativ behandling og gråsoner. Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143: 604-6. doi: 10.4045/tidsskr.23.0014
2. World Health Organization. Traditional, Complementary and Integrative Medicine. https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integra… Lest 13.9.2023
3. Statens legemiddelverk. Legemidler det ofte er spørsmål om ved godkjenningsfritak. https://legemiddelverket.no/godkjenningsfritak/for-leger-og-tannleger/l…- Lest 13.9.2023
4. Havelhöhe. Über Havelhöhe. https://www.havelhoehe.de/de/krankenhaus-havelhoehe/ueber-havelhoehe/ Lest 13.9.2023
5. Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Moderne Medizin. Individuelle Behandlung. https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ Lest 13.9.2023
6. Klinik Arlesheim. Anthroposophische Pflege. https://www.klinik-arlesheim.ch/unser-angebot/pflege/349-anthroposophis… Lest 13.9.2023
7. WHO. WHO benchmarks for training in anthroposophic medicine. https://apps.who.int/iris/handle/10665/366645 Lest 13.9.2023

Published: 13.09.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media