Kommentar

Tarmflora, mat, helse og sykdom

Merete Askim
Høgskolelektor EM. NTNU Nestleder i pasientorganisasjonen Mat & atferd.
Interessekonflikt:  Nei

Kronikken Tarmflora og tarmsykdom – en edruelig formaning i Tidsskriftet 26. juni 2023, tar opp betydningen av tarmfloraens betydning for helse og sykdom. Det er en ære å bli referert som nr. 1. Kronikken bekrefter det jeg skrev i Dagens medisin, forskning og kunnskap er viktig i dette feltet (1). Men her utfyller jeg betydningen av tarmflora/tarmens mikrobiom på helse og sykdom.
Min kunnskapsformidling er begrunnet i medisinsk forskning. Erfaringer har initiert min søken etter forskning og kunnskap om årsakssammenhenger, spesielt innen psykisk helse. Se mitt innspill og høringssvar til NOU 2020:1: «Autisme» (2,3), skrevet på vegne av pasientorganisasjonen Mat & atferd. Av nyere artikler vil jeg nevne Ekstrand, Góralczyk-Bińkowska og Marano (4-6).
Forskning på helseeffekt av tarmflora, må inkludere tarmens «miljø», hva den enkelte spiser, hvordan maten fordøyes av humane og mikrobielle enzymer. Det gjør forskningen enda mer komplisert. Derfor er det ofte utelatt i forskning innen «Gut-Brain». Norsk forskning og pasientregister innen dette fagfeltet er fraværende.
Ja, edruelighet i forskning på helseeffekter av tarmflora må inkludere miljøfaktorer som mat.

Litteratur:
1. Askim M. Samspillet mellom tarm og hjerne må inn i psykisk helsevern. Dagens Medisin 8.5.2021. https://www.dagensmedisin.no/debatt-og-kronikk/samspillet-mellom-tarm-o… Lest 17.8.2023
2. Askim M. Innspill til Autismeutvalget, om Autismespekterforstyrrelser ASF. https://files.nettsteder.regjeringen.no/wpuploads01/blogs.dir/339/files… Lest 17.8.2023
3. Helse- og omsorgsdepartementet. Høringssvar fra Mat & atferd. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-astilling-nou-2020-1/id… Lest 17.8.2023
4. Ekstrand B, Scheers N, Rasmussen MK et al. Brain foods - the role of diet in brain performance and health. Nutr Rev 2021; 79:693-708. doi: 10.1093/nutrit/nuaa091.
5. Góralczyk-Bińkowska A, Szmajda-Krygier D, Kozłowska E. The Microbiota-Gut-Brain Axis in Psychiatric Disorders. Int J Mol Sci 2022; 23: 11245. doi: 10.3390/ijms231911245.
6. Marano G, Mazza M, Lisci FM et al. The Microbiota-Gut-Brain Axis: Psychoneuroimmunological Insights. Nutrients 2023; 15:1496. doi: 10.3390/nu15061496.

Published: 16.08.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media