Kommentar

Behov for presisering av at artikkelen gjelder voksne pasienter

Guro Lillemoen Andersen
Barnelege, PhD, leder av Norsk kvalitets og oppfølgingsregister for cerebral parese.
Interessekonflikt:  Nei

Gratulerer til forfatterne med interessant artikkel. Resultatene som presenteres er fra «norske sykehusavdelinger og poliklinikker som tilbyr behandling av spastisitet». Det fremkommer imidlertid ikke at dette kun gjelder voksne pasienter. Det står riktignok at barnenevrologi er representert med «(1 av 1)» (1).

Norsk kvalitets og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) mottar informasjon fra alle habiliteringstjenester for barn i Norge og vet derfor at de fleste gir slik behanding. I en artikkel publisert i Tidsskriftet i 2019 av Raftemo et al der data fra en tilsvarende survey samt data fra NorCP ble publisert fant vi at 19 av 21 helseforetak gav botulinumtoksininjeksjoner til barn med cerebral parese og vi vet at omtrent 60% av alle barn med cerebral parese i Norge får behandling med botulinumtoksin (2).

Man kan i deres artikkel få inntrykk av at alle med spastisitet (både barn og voksne) får behandling ved alle de avdelinger som nevnes i Tabell 2 (1), eller også at svært få barn får behandling «Andre (indremedisin, barnenevrologi og barnehabilitering) (n=3)». Dette kan skape usikkerhet og forvirring hos fagpersoner som arbeider i barnehabilitering og barnenevrologi.
En presisering i tittel eller tekst om at artikkelen kun gjelder voksne kunne vært på sin plass. Alternativet da ville være å fjerne informasjon i resultatene fra den ene barneavdelingen dere hadde fått informasjon fra.»

Litteratur:
1. Østlie K, Simic J, Rekand T. Behandling av spastisitet ved norske sykehus. Tidsskr Nor Legeforen 2023 doi: 10.4045/tidsskr.22.0774.
2. Raftemo AER, Mahendran A, Hollung SJ et al. Bruk av botulinumtoksin A til barn med cerebral parese. Tidsskr Nor Legeforen 2019
doi: 10.4045/tidsskr.18.0554

Published: 30.08.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media