Kommentar

Legeutdanning for hele Nord-Norge

Gunbjørg Svineng
dekan ved Helsefak, UiT Norges arktiske universitet
Interessekonflikt:  Nei
Maja-Lisa Løchen
programstyreleder og instituttleder, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet
Anne Husebekk
, prosjektleder for «Prosjekt 181 i nord - ny studieplan for profesjonsstudiet i medisin»
UiT Norges arktiske universitet

To legestudenter ved UiT Norges arktiske universitet foreslår i en kronikk før påske at medisinstudiet ved UiT bør ytterligere desentraliseres. I kronikken i Tidsskrift for den norske legeforening skriver sjetteårsstudentene Pia Bondø og Håvard Svanquist Søndenå at studiekvaliteten kan opprettholdes og forbedres ved å desentralisere studiet enda mer. En slik løsning er nå til vurdering ved UiT. Det skjer i forbindelse med at antallet plasser ved profesjonsstudiet i medisin økes til 181 fra høsten av.

Alle deler av helsetjenesten i nord har store utfordringer med legedekningen. UiT føler derfor en sterk forpliktelse til å sørge for samfunnets behov ved å utdanne så mange som vi kan, med god kvalitet og med så mye desentralisering som er mulig. Vi har tro på at høy grad av desentralisering gjør rekrutteringen lokalt enklere.
På sjette studieår har vi i dag 12 studieplasser i Finnmark (Hammerfest, Alta og Karasjok) og 24 studieplasser i Bodø. I tillegg har studentene praksis på sykehus og er i allmennpraksis over hele Nord-Norge i det femte studieåret. At studentene på den desentraliserte Finnmarksmodellen snakker varmt om studiet, er veldig gledelig. De samme tilbakemeldingene får vi fra studentene i Bodø.

De fire legeutdanningene i Norge er organisert på ulike måter, men alle følger den nasjonale forskriften for medisinstudier. Dette mener vi gir hele befolkningen gode og trygge helsetjenester.

Det er altså mange veier til Rom, og vi er enige med studentene i Finnmark om at også «Finnmarksmodellen» gir gode leger. Vi vet at kommunene og sykehusene i Nord-Norge ønsker at vi skal bruke nettopp deres kommune eller sykehus til våre studenter. Gode opplevelser av det å mestre faget, og et godt lokalsamfunn som tar vare på sine innbyggere, er viktig for å rekruttere og beholde unge leger.

Legeutdanningen er kompleks, og vi er avhengig av et godt samarbeid om praksis med kommunale sykehjem, fastlegekontor, legevakt og sykehus. Det er ressurskrevende å være praksisarena, men vi har et felles mål om å utdanne leger til nord.

Studentene utfordrer oss på spørsmålet om det kan bli aktuelt å utvide desentraliseringen av legeutdanningen. Ja, det kan bli aktuelt, men ingenting er så langt besluttet. Styringsgruppen for «Prosjekt 181 medisinstudenter i nord» er bredt sammensatt. Både studenter, fylkeslegen i Troms og Finnmark, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UNN og Helse Nord er med. I tillegg er arbeidsgruppene som utarbeider detaljene, representert med fagpersoner fra våre desentraliserte modeller, i tillegg til nyutdannede leger og studenter.

I mandatet skal arbeidsgruppene vurdere om den desentraliserte modellen skal utvides til nye steder og omfatte enda flere studieår. Nå skal arbeidsgruppene få arbeidsro, slik at de finner de beste faglige løsningene for den fremtidige legeutdanningen i Nord-Norge.

Til høsten vil det starte 181 studenter ved profesjonsstudiet i medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Opplegget for disse er i god rute. Vi føler oss trygge på at alle studentene skal møte et faglig godt opplegg og engasjerte undervisere allerede fra høsten 2023.

Published: 13.04.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media