Kommentar

Lystgass til medisinsk bruk er trygt

Tor Thomas Vatsgar
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Takk til kollega Jacobsen (1), samt Hermansen og medarbeidere (2) for å sette søkelyset på misbruk av lystgass. Dette har gått under radaren også hos oss som jobber med akuttmedisin. Men det er viktig å skille mellom misbruk av lystgass (farlig) og medisinsk bruk av lystgass (trygt) (3).

Sykepleieradministrert lystgass 50% er en revolusjon i behandlingen av barn og ungdom (4). Frykt, angst og smerte ved diagnostikk og behandling av denne pasientgruppen er et omfattende problem som har konsekvenser på kort og lang sikt (5). Lystgass har de siste 10 årene spilt en stor rolle i forebygging av tvang, frykt og smerte på Sykehuset Østfold. Vi på Oslo universitetssykehus var en del senere ute, i 2018. Det gleder meg at interessen nå er stor på barneavdelinger, poliklinikker, akuttmottak og legevakter i hele Norge.

Hvor mye lystgass er trygt? Det gir litteraturen ikke svar på. Men det er liten tvil om at det er et stort spenn mellom lystgassdoser som helsehjelp og som rusmiddel. De aller fleste pasienter med pediatriske eller kirurgiske problemstillinger i Norge får én til to eksponeringer à 5 til 60 minutter i løpet av et sykehusopphold, dette tilsvarer 0,03-0,7 kg lystgass for en pasient på 60 kg. Til sammenligning rapporterer Largeau og medarbeidere om median eksponering på 65 kg lystgass ved diagnosetidspunkt for myelonevropati (6), altså 100-2000 ganger så mye.

Til slutt er jeg nødt til å arrestere Jacobsen når han omtaler lystgass som et «narkosemiddel under avvikling» (1). Med all respekt – lystgass er kommet for å bli. Som nevnt er sykepleieradministrert lystgass til barn og ungdom en ubetinget suksess. I tillegg spiller lystgass en viktig rolle ved tannbehandling, fødsler og i anestesifaget. Sistnevnte både som del av en balansert anestesi til gamle og skrøpelige – og ved maskeinnledning av barn før potent anestesigass.

Litteratur
1. Jacobsen D. En gass til lyst og besvær. Tidsskr Nor Legeforen 2022; doi: 10.4045/tidsskr.22.0735
2. Hermansen MV, Kleggetveit IP, Ulvin LB et al. En mann i 20-årene med svakhet og nummenhet i beina. Tidsskr Nor Legeforen 2022 doi: 10.4045/tidsskr.22.0642
3. Tjelle TE, Pike E, Hafstad E et al. Metodevurdering av sikkerhet og effekt ved bruk av lystgass for barn. Folkehelseinstituttet, 2018 https://www.fhi.no/publ/2018/metodevurdering-av-sikkerhet-og-effekt-ved… (lest 15.12.2022)
4. Pedersen TP. –Lystgassen virker lett smertestillende, demper angsten og hjelper barna gjennom sykehusprosedyren. Dagsavisen 18.12.2019. – Lystgassen virker lett smertestillende, demper angsten og hjelper barna gjennom sykehusprosedyren – Dagsavisen (lest 14.12.2022)
5. Kennedy R, Luhmann J, Zempsky WT. Clinical implications of unmanaged needle-insertion pain and distress in children. Pediatrics 2008 doi:10.1542/peds.2008-1055e.
6. Largeau B, Karam A, Potey C et al. Myeloneuropathy induced by recreational nitrous oxide use with variable exposure levels. Eur J Neurol 2022; 29: 2173–80.

Published: 14.12.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media