Kommentar

R. Ørstavik svarer

Ragnhild Ørstavik
Fungerende sjefredaktør
Interessekonflikt:  No

Takk til Pål Axel Næss og Christine Gaarder for deres kommentar (1) til publiseringen av denne kasuistikken (2).

Forfatterveiledningens anbefalinger om hvem som skal være medforfattere av kasuistikkartikler (3) innebærer ikke at redaksjonen stiller som krav at slike artikler skal ha forfattere fra flere spesialiteter, selv om dette oftest er ønskelig. Vi stiller derimot som krav at kriteriene for forfatterskap skal være oppfylt, og er ellers varsomme med å legge oss opp i hvem som skal stå som forfattere for enkeltartikler. Dette er i tråd med etablert praksis i medisinskvitenskapelige tidsskrifter (4). Til gjengjeld bestreber vi oss for å ha en god faglig bredde i valg av eksterne fagfellevurderere. 

Vi er innforstått med at det varierer hvor mange forfattere som er nødvendig og tilstrekkelig for å skrive en god kasuistikk, slik jeg nylig har beskrevet i Tidsskriftet (5). Korte kasuistikker skal jo nettopp være korte. Derfor vil det variere hvor detaljert behandlingsforløpet vil kunne beskrives, men vi forsøker alltid å gi plass til det mest nødvendige. Vi er glade for tilbakemeldingen fra Næss & Gaarder, som viser at lesere av og til vil savne en bredere beskrivelse for å få fullt utbytte av sykehistorien.

Litteratur

  1. Næss PA, Gaarder C. Hemodynamisk stabil? Hemodynamisk stabil? | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no) Lest 14.10.2022
  2. Rebolledo G, Nilsen I, Falkegård M et al. Akutt uterusinversjon. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0064
  3. Tidsskriftet. Forfatterveiledning: Kort kasuistikk. https://tidsskriftet.no/annet/kort-kasuistikk Lest 14.10.22
  4. ICMJE-recommendations: defining the role of authors and contributors. ICMJE | Recommendations | Defining the Role of Authors and Contributors (lest 13.10.2022)
  5. Ørstavik R. Hvem skal skrive en kasuistikk? Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0295.

 

Published: 17.10.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media