Kommentar

Kompetansevurdering av leger i spesialisering

Rolf E F Christiansen
Leder, Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Helse Vest. Overlege, dr. med. Medisinsk Klinikk, Helse Bergen
Interessekonflikt:  Nei

Takk for et interessant innlegg om LIS1-utdanningen (1). Ny utdanning for leger i spesialisering trådte i kraft i 2017 for LIS1 og i 2019 for LIS2/3. Reformen er omfattende med blant annet klarere fokus på oppnåelse av definerte læringsmål (2). Dette gjør at vurderingen av læringsmålsoppnåelse (kompetansevurderingen) av LIS fra leder/veileder/supervisør vil være ganske avgjørende for kvaliteten på utdanningen. Som forfatteren påpeker, så er sannsynligvis kompetansevurderingen av ulik kvalitet, og et felt en må jobbe mer med. Det er nå mer enn 1000 LIS1-stillinger pr år i landet (3) og avgjørende at utdanningen prioriteres.

Jeg vil minne om at Helsedirektoratet har utgitt en nasjonal veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering i ny spesialistutdanning (4).
Veilederen beskriver vurderingsformer og evalueringsverktøy og skal være normerende for hvordan kompetansevurdering gjennomføres. Vi bør alle arbeide mer med å gjøre veilederen kjent.

Litteratur
1. Grottenberg BG. LIS1-tjenesten: Jeg kom, jeg så, jeg krysset av. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0430
2. FOR-2016-12-08-1482. Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-08-1482 Lest 5.9.2022.
3. Helsedirektoratet. 4.4. Antall LIS1 stillinger øker. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/oppfolging-av-handlingsplan-… Lest 5.9.2022.
4. Helsedirektoratet. Kompetansevurdering av leger i spesialisering. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/kompetansevurdering-av-leger… Lest 5.9.2022.

Published: 04.09.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media