Kommentar

Aldersvurdering av asylsøkere: Usikkerheten består

Torbjørn Sund
Dr.ing., pensjonist og tidligere forsker ved UiTø og i Telenor
Interessekonflikt:  Nei
Svein Aarseth
Spesialist i allmennmedisin og i arbeidsmedisin, og leder i Rådet for legeetikk
Lil-Sofie Ording Müller
Overlege, spesialist i radiologi
Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus
Johan Bring
Dosent
Statisticon

Forskergruppen bak BioAlder har kommentert [1] vår debattartikkel [2]. Vårt ankepunkt er at resultatet er avhengig av den ukjente aldersfordelingen i populasjonen som testes. Dette framgår ikke av BioAlder-manual versjon 1.3 [3], og tas ikke hensyn til i det predikerte aldersintervallet som presenteres som resultat av en aldersundersøkelse. Forfatterne skriver jo selv at "Vi innser at effekten av aldersfordeling i den testede populasjonen kunne vært bedre belyst, og dette vil bli gjort i nye versjoner av BioAlder-manualen." Vi reiser spørsmål ved om man i det hele tatt skal framlegge en konkret prosentsats for sannsynlighet. Når prosentsatsen er avhengig av den ukjente fordelingen, bør man kanskje avstå fra å beregne denne.

Når det gjelder Lagmannsrettens tolkning av resultatet fra BioAlder skrives det rett nok flere steder i den generelle delen av dommen [4] at metoden ikke gir alder med absolutt sikkerhet. Dette kommer likevel ikke til uttrykk i domsslutningen for hver enkelt av de involverte asylsøkerne. Retten ser ut til å legge ensidig vekt på BioAlders prosentsats uten å ta hensyn til utsagn om alder fra asylsøkeren selv, personer som har vært i kontakt med asylsøkeren, dokumenter, historikk og andre indisier, jfr [4]. Det kan synes som om både domstolene og UDI har vanskelig for å ta i betrakting kvalitative indisier om alder, og kun vektlegger det kvantitative indisiet som BioAlders tallfestede sannsynlighet utgjør.

Litteratur:

1. Bachs L, Bleka Ø, Aanes H et al. Vi tar usikkerheten rundt biologisk aldersvurdering på alvor. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0554

2. Aarseth S, Sund T, Müller LO et al. Feil i aldersvurderingen av unge asylsøkere. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142: 950–1. doi: 10.4045/tidsskr.22.0307

3. Oslo universitetssykehus. BioAlder: Et verktøy for bruk av biologiske undersøkelser i aldersvurdering av enslige mindreårige asylsøkere. Manual for BioAlder versjon 1.3. https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Documents/BioAlderManual_v1… Lest 23.9.2022.

4. Borgarting lagmannsrett. Dom LB-2018-20230. https://lovdata.no/dokument/LBSIV/avgjorelse/lb-2018-20230?q=LB-2018-20… Lest 23.9.2022.

Published: 23.09.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media