Kommentar

Helseattest for eldre bilførere - et forslag

Petter Hagemo
ikke aktuelt
Interessekonflikt:  Nei

En legeundersøkelse ved fornyelse av førerkort ved høy alder kan avsløre somatiske helseproblemer som kan ha betydning for kjøreferdighet. Og den kan også avsløre kognitive problemer dersom disse er alvorlig nok (1).

Men det er et spørsmål om den jevne fastlege er rette person til å avgjøre om en kognitiv svikt er av en slik alvorlighetsgrad at vedkommende ikke kan ha førerkort. Hvilke tester en fastlege anvender, har jeg ikke kjennskap til, men jeg stiller meg tvilende til at disse gir et tilfredsstillende bilde av pasientens evner til å håndtere kompliserte trafikale situasjoner.

I vår tid brukes PC mye til diverse ferdighetsspill. Burde enhver teststasjon ha PC med trafikksimuleringsprogram spesielt designet for å teste brukerens trafikale evner ? Her kunne testpersonen plasseres i et imitert førersete med spaker og pedaler og så få utfordret sin trafikkforståelse og reaksjonsevne i enkle og kompliserte situasjoner. Dette vil selvsagt kreve helt spesielt utstyr og et spesialutviklet dataspillprogram, men det burde kunne la seg løse. Slik vil testpersonen bedre kunne få vurdert sine trafikale ferdigheter, og de som her ikke oppnådde tilfredsstillende resultat, kunne så tas med på en reell testkjøring.

Med både en slik obligatorisk testing og en somatisk legeundersøkelse ved en angitt alder tror jeg det vil være enklere å luke ut dem som ikke burde få fornyet førerkort.

Litteratur:
1. Helsenorge. Førerkort og helsekrav. https://www.helsenorge.no/rettigheter/forerkort-og-helsekrav/ Lest 5.5.2022.

Published: 03.05.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media