Kommentar

Unyansert og ikke valid

Morten Nordby
Lærer
Interessekonflikt:  Nei

Artikkelen fremstår ensidig. Begreper som "anekdoter", "undertoner", "personlige erfaringer", "relativisering" etc. brukes den ene veien - mot vedtaket. Motstanderne av vedtaket beskrives oftere med "helsefaglig" og "kilder". "Jeg var en av dem som sperret øynene opp" skriver forfatteren, og viser sitt eget ståsted i saken (1).

Forfatteren bruker god tid på undersøkelsen i Sverige, der demens ikke viser større ulykkesforekomst, ved å referere Hareide. Men i rapporten fra Sverige står dette: "Slutsatsen vi drar är att studieresultaten inte talar för att vi behöver göra enstörre utredning för eventuellt införande av hälsokontroller för äldre bilförare" (2). Hvilken "fagfellevurdering" er gjort her, da hovedresultatet ikke nevnes i denne artikkelen? 

Forfatteren unnlater å referere det upresist utelatte av Hareide; at det er eldres mindre tåleevne som gjør at de lettere skades enn yngre (3). Forfatteren unnlater også å vise til SVVs rapporter, som advarer mot en restriktiv førerkortpolicy for eldre, da de derved tvinges til å bli myke trafikanter og da har en statistisk større risiko for å skades eller dø enn yngre (3).

Statistikken som legges til grunn er ikke justert for biltyper forskjellige aldersgrupper bruker, forskjellig opplæring, mindre mengdetrening i ung alder mtp importrestriksjoner på biler etter krigen eller veityper (3). Dette er viktige momenter som må justeres for, for å få en valid statistikk.

I Norge konkluderer mange motsatt av blant annet Tyskland (4), Danmark (5) og Sverige (1), som ikke har særtester eller helseattest for eldre. Er det noe spesielt med våre eldre? Det er urimelig at leger og forskere skal være særaktører mtp førerevne utover grunnleggende sanser og førlighet. Jeg jobber som lærer og har sett eksempler på elever som ikke klarer de kognitive testene. De får selvsagt likevel førerkort. La de som legen er i tvil om er skikket til å kjøre, ta en tur på Biltilsynet for en kjøretur. Verre er det ikke.

Litteratur

1. Houge AB. Helseattest for eldre bilførere – en analyse av stortingsdebatten. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.21.0639

2. Sjukdomar och olycksinblandning hos äldre bilförare. Transportstyrelsen 2018-4875. https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/samband-mellan-sjukdomar-och-aldre-bilforares-inblandning-i-trafikolyckor.pdf Lest 26.4.2022.

3. Høyrisikogrupper i vegtrafikken : Samlerapport. VD rapport nr. 15. Oslo: Vegdirektoratet, 2011. https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/bitstream/handle/11250/2578698/212467.pdf?sequence=1&isAllowed=y Lest 26.4.2022.

4. Dobrindt will keine Führerschein-Tests für Senioren. Hamburger Abendblatt 11.6.2017. https://www.abendblatt.de/politik/article210865743/Dobrindt-will-keine-Fuehrerschein-Tests-fuer-Senioren.html Lest 26.4.2022.  

5. L 201 Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre). https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l201/index.htm Lest 26.4.2022.

Published: 27.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media