Kommentar

Å rekruttere fastleger. Noen faktaopplysninger.

Arnulf Heimdal
Fastlege, spesialist i allmennmedisin
Interessekonflikt:  Nei

Øystein Seth Fiskå har en del gode poenger i sitt innlegg i Tidsskriftet nr. 6 (1). Vi trenger flere fastleger, både fastlønnsleger og næringsdrivende, om vi skal kunne redde fastlegeordningen (2). Innlegget trenger litt utfyllende opplysninger. Kollega Fiskå argumenterer med at næringsdrivende leger kan tjene bedre enn sykehuskollegaer. Det er kanskje ikke så vanskelig å tjene mye når arbeidstiden er 55 timer per uke (3). Han unnlater i denne sammenligningen å nevne at næringsdrivende leger selv må koste pensjonsavtaler, sykeavbrudd og feriepenger. Det betyr at en næringsdrivende lege må tjene mellom 20 og 40% mer for å sitte igjen med det samme som en sykehuskollega eller andre fastlønnede leger. I tillegg kommer administrativt ulønnet arbeid som frister lite for mange.  Videre er næringsdrivende avtaleleger bundet av sin avtale med kommunen, og avtalene er avhengig av staten for finansiering.  Å satse på en slik avtale forutsetter tillit. Denne tilliten er i mine øyne nå borte. Staten har nå over mange år vist seg som en notorisk upålitelig avtalemotpart, som har sviktet i oppfølgingen av fastlegeordningen. Fastlegeavtalen av i dag har ingen maktmidler som vår fagforening kan bruke ved slikt mislighold, dvs. staten har all makt i finansieringen av fastlegeordningen (4). Dette har over mange år etter mitt syn blitt grovt misbrukt .

Dette har nå sannsynligvis gått opp for stadig flere unge leger og potensielle kollegaer som ikke lenger søker vanlige avtalepraksiser, uten at det foreligger betydelige ekstragoder fra kommunene. Erfarne kollegaer sier også opp sine fastlegeavtaler.  Resultatet er økende antall nordmenn uten fastlege (5). Dagens fastlegeavtale er dermed i praksis død, og må erstattes med en ny avtale der Legeforeningen får sanksjonsmuligheter mot motpartens brudd på forutsetningene for avtalen. Det kommer nokså sikkert til å skje også i fremtiden. Inntil en ny fastlegeavtale er på plass er det ingen grunn til å ha tillit til motparten i dagens fastlegeavtale, og fastlegeordningen som vi kjenner i dag vil gå til grunne, med stadig flere nordmenn uten en fast allmennlege. Dette vil i tillegg øke sykelighet og dødelighet i befolkningen, og gå ut over alle som ikke bor i byer og har råd til å kjøpe seg helprivate helsetjenester. Men det bekymrer neppe de ansvarlige i forvaltningen som fortsatt velger å ikke gjøre noe med fastlegekrisen. Det burde bekymre Legeforeningen. Det burde også bekymre de av våre politikere som mener det nå er vanlig folk sin tur. For det er vel ikke det å miste sin fastlege med tilhørende helsetap de mener med "sin tur"?

Litteratur:

1. Fiskå ØS. Vi må rekruttere de riktige fastlegene. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0140
2. Haslegaard A. Håpet som brast. Den norske legeforening 24.11.21. https://www.legeforeningen.no/nyheter/2021/hapet-som-brast/ Lest 22.4.2022. 
3. NTB. Fastlegene jobber 55 timer i uka. Tv2.no 6.3.2018. https://www.tv2.no/a/9723889/ Lest 22.4.2022.
4. Duvaland L. Løsningen er ikke å svekke fastlegeordningen som pasientrettighet. Aftenposten 30.11.2021. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/a7aE1M/loesningen-er-ikke-aa-svekke-fastlegeordningen-som-pasientrettighet?fbclid=IwAR2OXuS9unNsQ5Ig45Onq14d_6XQCEl2Wo3wJSaHeFdN5_oE_D_VmNotyeg Lest 22.4.2022. 
5. NTB. Fastlegeordningen under press over hele landet. Kommunal Rapport 3.3.2022. https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/fastlegeordningen-under-press-over-hele-landet/141110!/ Lest 27.4.2022. 

Published: 28.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media