Kommentar

Påskudd for å mele sin egen kake

Sigbjørn Rogne
Overlege, dr. med., spesialist i fordøyelsessykdommer og geriatri
Interessekonflikt:  Ja
Jeg har multippel sklerose (MS) og fikk cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte i januar 2015 ved Careggi Universitetssykehus i Firenze, med god effekt. Jeg mener at denne behandlingen ville vært tilgjengelig langt tidligere og til langt flere MS-pasienter, hadde det ikke vært for problemene jeg beskriver i kommentaren. Behandlingen er fortsatt praktisk talt utilgjengelig i Norge.Basert på Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk sine vurdereringer av resultatene til randomiserte kontrollerte studier fra legemiddelselskaper, prioriteringskriteriene alvorlighet, nytte og ressurser, samt innspill fra pasienter og faglig ledende leger, beslutter Beslutningsforum for nye metoder om et legemiddel skal brukes i sykehus og kjøpes med skattepenger fra legemiddelselskaper (1).

Pfizers forfattere kritiserer Beslutningsforum for at pasienter og faglig ledende leger ikke får mer medvirkning og innflytelse på beslutningene som i andre land. De viser bl.a. til innlegg fra Kristiansen og konsulentfirmaet Proba samfunnsanalyse sin rapport, som Stortinget bestilte (2, 3).

Men forfatterne nevner f.eks. ikke USA, hvor legemiddelprisene er flere ganger høyere enn i Norge, sannsynligvis fordi Medicare ikke har lov til å forhandle legemiddelpriser og fordi USA mangler en regulerende statlig instans som Beslutningsforum (4). Jeg mener at andre lands systemer er dårligere bl.a. fordi legemiddelfirmaer er viktige næringsaktører i disse landene og oppnår mer innflytelse.

Beslutningsforum kritiseres også for manglende transparens. Etter mitt syn er legemiddelselskaper langt mindre transparente, f.eks. tillates ikke innsyn i rådata fra randomiserte kontrollerte studier, selv om rettssaker har avdekket manipulering av rådata for å oppnå signifikante studieresultater (5-6).

Multinasjonale legemiddelselskaper kjøper innflytelse bl.a. hos pasientorganisasjoner, politikere og faglig ledende leger som mottar opptil flere hundre tusen kroner årlig i honorarer (3-6). I 2020 inngikk Legeforeningen og Legemiddelindustrien en avtale om at legemiddelselskaper må offentliggjøre honorarer til leger (7-8). Imidlertid kontrollerer ingen uavhengig tredjepart om honorarene er korrekte (9). Jeg mener derfor at avtalen kamuflerer kjøp av innflytelse.

Min oppfatning er at pasientorganisasjoner og faglig ledende leger ofte er legemiddelselskapers forlengede arm, og at kjøp av innflytelse nå er mindre synlig og mer utbredt. Legemiddelselskaper tjener på å svekke Beslutningsforums mandat, og kan oppnå dette hvis pasienter og faglig ledende leger får større innflytelse på Beslutningsforums beslutninger.

Litteratur
1. Nye Metoder. Lovfesting av prioriteringskriteriene og system. https://nyemetoder.no/nyheter/lovfesting-av-prioriteringskriteriene-og-… Lest 19.4.2022.
2. Mwaura D, Solli O, Hjelvin E. Nye metoder – blir pasienten hørt? Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.22.0068
3. Slørdal L. Misvisende avsporing om interessekonflikter? Dagens Medisin 26.3.2021 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/03/26/misvisende-avsporing-o… Lest 19.4.2022.
4. Rogne, SO. MS-behandlingen er ikke så effektiv. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0073
5. Spinney L. Drugs, money and misleading evidence. Nature 2020; 583, 26-28. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-01911-7
6. Brean A. Sannhet og konsensus. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.18.0728
7. Moe L. Signerte avtale om å offentliggjøre alle legemiddelhonorarer. Dagens Medisin 6.4.2020. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/06/04/signerte-avtale-om-a-o… Lest 19.4.2022.
8. Den norske legeforening. Retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien. https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningen… Lest 19.4.2022.
9. Den norske legeforening. Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon - vedtekter. https://www.legeforeningen.no/om-oss/Styrende-dokumenter/legeforeningen… Lest 19.4.2022.

Published: 20.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media