Kommentar

A. L. Høyland svarer

Anne Lise Høyland
Ph.d., overlege og førsteamanuensis
Interessekonflikt:  Nei

Takk for spørsmål til vår artikkel om autisme hos førskolebarn i Sør-Trøndelag (1). Som beskrevet i artikkelen er studien gjort på bakgrunn av en retrospektiv journalgjennomgang, og vi har derfor valgt å undersøke få parametre, men samtidig parametre som var rapportert i nesten alle barnas journaler. Datagrunnlaget ble derfor begrenset. Noe av informasjonen som etterspørres er beskrevet i annen litteratur, som faktorer som kan påvirke forekomst av autisme. Vi håper denne første studien kan bidra til at det gjøres en større, prospektiv undersøkelse hvor vi kan be om mer utfyllende informasjon både om foreldrene og om barna. Vi takker derfor for innspillene og vil ta dem med oss ved planlegging av et slikt prosjekt.

Litteratur

1. Eig KB, Brandkvist M, Lydersen S, Høyland AL. Autismespekterforstyrrelser hos barn i førskolealder i Sør-Trøndelag 2016–19. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.21.0673

Published: 21.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media