Kommentar

Er leger de rette til å vurdere faktisk kjøreevne?

Torkel Steen
Overlege dr. med.
Interessekonflikt:  Nei

Takk for en interessant drøfting av behovet for at leger skal screene eldre bilførere for demens. Kognitive tester er surrogatmål for kjøreevne. Det er lett å forstå at eldre kan føle det nedverdigende å gjennomgå dem. Legen, og særlig fastlegen, har jo også et habilitetsproblem - i førerkortspørsmål som i andre «portvokter»-roller, pga. sitt forhold til pasienten. Dessuten har fastlegene mer enn nok av oppgaver. Hvorfor ikke gå over til å måle direkte det vi er interessert i, nemlig kjøreevnen? En kjøretest ved trafikkstasjonen vil gi en vesentlig mer sensitiv og spesifikk vurdering. Og antakelig være lettere å akseptere for de som ikke får kjøre mer.

Da jeg i 20 år var deltids saksbehandler for Helsedirektoratet i førerkortsaker, ble dette diskutert flere ganger. Vegmyndighetens argument mot, var kostnader. Jeg syns det er for lettvint å velte statlige kontroll- og forvaltningsoppgaver over på legene, i den tro at det er gratis. Stortingets motstand mot kognitive tester, og fastlegeordningens kapasitetsproblemer, aktualiserer spørsmålet om vegmyndigheten burde ta ansvaret.

Published: 01.04.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media