Kommentar

B. Fossberg og J. Frich svarer

Bettina Fossberg
Kommuneoverlege i Lillestrøm
Interessekonflikt:  Nei
Jan Frich
Professor
Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Vi vil takke Hege Raastad for en god kommentar (1) til vår artikkel om kommuneoverlegers opplevelse av egen rolle (2). Vi er glad for at artikkelen har bidratt til debatt og refleksjon rundt kommuneoverlegerollen. Rollen kan inndeles på ulike måter. Raastad presenterer på en god måte i sin kommentar, inndeling av rollen etter lovpålagte oppgaver. Vi er enige med Raastad i at administrativt ansvar for fastlegeordningen er en oppgave kommunene har ansvar for, men som ikke pålegges kommunelegen direkte gjennom lovverket. Vår inndeling i tre hoveddeler med rådgiver, lokal helsemyndighet og administrator bygger blant annet på en rapport fra Helsedirektoratet i 2008 om kommuneoverlegerollen (3). Magne Nylenna har i boken «Samfunnsmedisin på norsk» skrevet om kommunelegens oppgaver og omtaler der administrasjon og ledelse (4). Nylenna peker på at kommunelegen i tillegg til de lovpålagte oppgavene, har arbeidsoppgaver regulert gjennom en rekke forskrifter og avtaler som fastlegeforskriften og rammeavtalen om fastlegeordningen (ASA 4310). Nylenna viser til at lokale forhold i den enkelte kommune avgjør kommunelegens øvrige ansvar og daglig arbeid, men understreker at ledelse av legevakt er en vanlig oppgave for kommuneoverlegen.

Administrasjon og ledelse er en viktig del av faget samfunnsmedisin. Det er flere kommuneoverleger rundt i landet som har oppgaver innenfor administrasjon og ledelse i tillegg til de lovpålagte oppgavene. Vi mener derfor at det fortsatt er relevant å si at kommuneoverlegerollen kan inneholde en del administrasjon, men vi er enig i at denne delen ikke er lovpålagt – og at den kan fylles med administrasjon og ledelse av legevakt eller andre tjenester vel så gjerne som fastlegeordningen. Dette avhenger av kommunens behov og øvrige organisering. Vi er enig med Raastad i at det er fornuftig å være tydelig på hva som er lovpålagte oppgaver for kommunelegerollen og hva som er faglig forankrede oppgaver. Dette vil bidra til opplysning om muligheter i rollen, heller enn forvirring og rolleuklarhet.

1. Raastad, H. Rollen som kommuneoverlege. Tidsskr Nor Legeforen. https://tidsskriftet.no/2022/03/kommentar/rollen-som-kommuneoverlege Lest 24.2.2022.
2. Fossberg BC, Frich JC. Kommuneoverlegers opplevelse av egen rolle. Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142. doi: 10.4045/tidsskr.21.0589
3. Utvikling av kommunelegefunksjonen. Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt i brev av 24.10.07 fra Sosial- og helsedirektoratet. Oslo: Helsedirektoratet, 2008. https://kommunelegen.files.wordpress.com/2012/01/k-lege-rapport-avgitt-… Lest 22.3.2022.
4. Nylenna M. Samfunnsmedisin på norsk. Oslo: Gyldendal 2019.

Published: 23.03.2022
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media